Câu hỏi số 1:

Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào đúng ?

Câu hỏi số 2:

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc  ω. Độ lớn của vận tốc v khi vật qua vị trí có li độ x là:

Câu hỏi số 3:

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x1 sẽ có vận tốc v1 với :

Câu hỏi số 4:

Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là :

Câu hỏi số 5:

Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc \omega. Đặt α = ω2A2, β = ω2x2\gamma=\frac{1}{v^{2}} thì ta có mối quan hệ

Câu hỏi số 6:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt+φ). Gọi v,a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hòa trên trục 0x. Gọi α và β lần lượt là độ lớn của vận tốc, gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây ?

Câu hỏi số 8:

Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với biên độ A Gọi vmax,amax,Wđmax, lần lượt là vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm . Tại thời điểm t, chất điểm có li độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây không đúng khi dùng để chỉ chu kì của chất điểm ?