Câu hỏi số 1:

Một vật dao động với phương trình x=4cos\left(10\Pi(t)+\frac{\Pi}{6}\right) (cm). Vào thời điểm t= 0,5s vật có li độ và vận tốc là :

Câu hỏi số 2:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T=1s. Lúc t=2,5s, vật qua li độ x = -5√2 cm với vận tốc v = -10π√2 cm/s. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 3:

Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số là 1 Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ x0 =5cm theo chiều dương với vận tốc v0  =10π cm/s 

Câu hỏi số 4:

lúc t=0, một vật dao động điều hòa có gia tốc a=-\omega^{2}\frac{A}{2} và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn :

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo được bố trí theo phương nằm ngang gồm một quả nặng nhỏ khối lượng 400g và một lò xo có độ cứng 40N/m. Kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 8cm và thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Chọn hệ trục Ox nằm ngang, gốc O là vị trí cân bằng, chiều dương là chiều kéo vật. Gốc thời gian là lúc buông vật. Phương trình dao động của vật là 

Câu hỏi số 6:

Một vật khối lượng m=1kg dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T=2s. Nó đi qua vị trí cân bằng với vận tốc v=31,4 cm/s. Chọn t=0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động điều hòa của vật là :

Câu hỏi số 7:

Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với ω= 10√5 rad/s. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x =±2 cm với vận tốc v=± 20\sqrt{15} cm/s. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 8:

Chọn gốc 0 của hệ trục tại vị trí cân bằng. Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục 0x, vận tốc khi qua vị trí cân bằng là 20 π cm/s. Gia tốc cực đại là 2 m/s. Gốc thời gian được chọn là lúc vật qua điểm Mcó X0=-10√2 cm hướng về vị trí cân bằng. Coi Π\sim 10. Phương trình dao động của vật là phương trình nào sau đây ? 

Câu hỏi số 9:

Một vật có khối lượng m=100g được treo vào đầu dưới của lò xo nhẹ có độc cứng k =25N/m. Đầu trên gắn với một điểm cố định M. Ban đầu giữ cho lò xo không biến dạng, buông nhẹ cho vật dao động tự do theo trục của lò xo. Cho g=10m/s2   =\Pi^{2}m/s Chokn gốc thời gian là lúc buông vật, gốc tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Khi đó phương trình nào sau đây mô tả chuyển động của vật ?

Câu hỏi số 10:

Một chất điểm dao động điều hòa hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là: 

Câu hỏi số 11:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trung bình cứ mỗi phút vật thực hiện 240 dao động toàn phần. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài nhỏ nhất là 50 cm, chiều dài lớn nhất là 60 cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương của trục tọa độ hướng xuống dưới, gốc thời gian là lúc lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Phương trình vận tốc của vật là: 

Câu hỏi số 12:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có m= 400g, độ cứng của lò xo k=100N/m. Lấy g=10m/s2. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 2cm rồi truyền cho nó một vận tốc v=10π√3 cm/s, hướng lên. Chọn gốc 0 ở VTCB, 0x hướng xuống, t=0 khi truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là ? Lấy π2 ≈10

Câu hỏi số 13:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa có phương trình  x=Acos(5t+φ) cm. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí mà lò xo không biến dạng theo chiều dương, hướng lên trên với vận tốc 20π cm/s. Lấy  g=10m/s\Pi ^{2}\sim 10  và gốc tọa độ tại vj trí cân bằng của vật treo. Tính A và  φ :