Câu hỏi số 1:

Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của

thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ

nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

Câu hỏi: 47093

Câu hỏi số 2:

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong

lịch sử cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi: 47095

Câu hỏi số 3:

Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954.

Câu hỏi: 47096

Câu hỏi số 4:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực

hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc

hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu hỏi: 47098

Câu hỏi số 5:

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản

Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm1945. Tổ chức mặt trận nào có vai

trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm

1945? Vai trò của mặt trận đó được thể hiện như thế nào?

Câu hỏi: 47099