Câu hỏi số 1:

Nêu hoàn cảnh khách quan thuận lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở

Việt Nam. Trước hoàn cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có những chủ trương, biện pháp gì để khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc?

Câu hỏi: 47067

Câu hỏi số 2:

Từ năm 1965 đến năm 1968, trên mặt trận quân sự, quân dân miền Nam Việt Nam

đã từng bước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ như thế nào?

Câu hỏi: 47070

Câu hỏi số 3:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì

sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2 –

1976, ASEAN có bước phát triển mới?

Câu hỏi: 47077

Câu hỏi số 4:

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối đầu và

đi tới tình trạng chiến tranh lạnh? Sự kiện nào được xem là khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh?

Câu hỏi: 47081

Câu hỏi số 5:

Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổ

chức trên có vai trò như thế nào đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu hỏi: 47088