Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x-1}. a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. b)Gọi M là điểm thuộc (C) có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C ) tại M cắt các trục tọa độ Ox và Oy lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình cos(\frac{\pi }{2} - x) + sin2x = 0.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}xy-3y+1=0\\4x-10y+xy^{2}=0\end{matrix}\right.(x, y ∈R).

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{1}^{5}\frac{dx}{1+\sqrt{2x-1}}.

Câu hỏi số 5:

Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có AB = a và đường thẳng A’B tạo với đáy một góc bằng 600. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và B’C’. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và độ dài đoạn MN.

Câu hỏi số 6:

Tìm m để bất phương trình (x – 2 – m)\sqrt{x-1} ≤ m – 4 có nghiệm.

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng d: x + y – 3 =  0, ∆ : x – y + 2 = 0 và điểm M(-1; 3). Viết phương trình đường tròn đi qua M, có tâm thuộc d, cắt ∆ tại hai điểm A và B sao cho AB = 3√2.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; -1;3) và đường thẳng d: \frac{x-1}{2}\frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}. Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua d.

Câu hỏi số 9:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3 + 2i)z + (2 – i)2 = 4 + i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức w = (1 + z)\bar{z} .

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(-3;2) và có trọng tâm là G(\frac{1}{3}\frac{1}{3} ). Đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC  đi qua điểm P(-2;0). Tìm tọa độ các điểm B và C.

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1; 3;2) và mặt phẳng (P) : 2x – 5y + 4z – 36 = 0. Gọi I là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm A.

Câu hỏi số 12:

Giải phương trình z2 + (2 – 3i)z – 1 – 3i = 0 trên tập hợp C các số phức.