Câu hỏi số 1:

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y = x3 + 3x2 – 1.2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ bằng – 1.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình 4cos\frac{5x}{2}cos\frac{3x}{2} + 2(8sinx – 1)cosx = 5.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình  \left\{\begin{matrix}2\sqrt{2x+y}=3-2x-y\\x^{2}-2xy-y^{2}=2\end{matrix}\right. (x, y ∈ R).

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{0}^{1} \frac{2x-1}{x+1}dx.

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy , SA = SB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD.

Câu hỏi số 6:

Cho hai số thực dương thay đổi x, y thỏa mãn điều kiện 3x + y ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{xy}}.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; - 2; 3), B(- 1; 0; 1) và mặt phẳng (P): x + y + z + 4 = 0.1) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P). 2) Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính bằng \frac{AB}{6}, có tâm thuộc đường thẳng AB và (S) tiếp xúc với (P).

Câu hỏi số 8:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (2 – 3i)z + ( 4 + i)\bar{z} = - (1 + 3i)2. Tìm phần thực và phần ảo của z.

Câu hỏi số 9:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : \frac{x}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1} và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 2 = 0. 1) Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P). 2) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình z2 – (1 + i)z + 6 + 3i = 0 trên tập hợp các số phức.