Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = - x3 + 2x2 – 3x + 1. 1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho. 2)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại giao điểm của (C ) với trục tung.

Câu hỏi số 2:

Giải bất phương trình 4x – 3.2^{x+\sqrt{x^{2}-2x-3}}  - 4^{1+\sqrt{x^{2}-2x-3}} > 0.

Câu hỏi số 3:

Tính tích phân I = \int_{1}^{2}\frac{2x+1}{x(x+1)}dx.

Câu hỏi số 4:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 300. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Tính thể tích của khối chóp S.ABM theo a.

Câu hỏi số 5:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x + y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(2; - 4) và tạo với đường thẳng d một góc bằng 450.

Câu hỏi số 6:

Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho hai điểm A(- 1; 2; 3), B(1; 0; - 5) và mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.

Câu hỏi số 7:

Cho số phức z thỏa mãn (1+ 2i)2z + \bar{z} = 4i – 20. Tính môđun của z.

Câu hỏi số 8:

Trong mặt phẳng với hệ tạo độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình các cạnh là AB: x + 3y – 7 = 0, BC: 4x + 5y – 7 = 0 , CA: 3x + 2y – 7 = 0. Viết phương trình đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

 

Câu hỏi số 9:

Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}. Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; 2; - 3) và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho AB = √26.

Câu hỏi số 10:

Cho số phức z thỏa mãn z2 – 2(1 + i)z + 2i = 0. Tìm phần thực và phần ảo của \frac{1}{z}.