Câu hỏi số 1:

Câu I (3,0 điểm) 

1. Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?

2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta.

 

Câu hỏi: 76782

Câu hỏi số 2:

Câu II (2,0 điểm) 

Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam. 

Câu hỏi: 76783

Câu hỏi số 3:

Câu III (2,0 điểm) 

Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Câu hỏi: 76784

Câu hỏi số 4:

Câu IV (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP, CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

                                          (Đơn vị: Tỉ đồng)

Năm            Lâm nghiệp               Chăn nuôi                   Thủy sản

2000               5 902                    18 482                        21 801

2005               6 316                    26 051                        38 784

2008               6 786                    31 326                        50 082

2010               7 388                    36 824                        57 068     

            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2010.

2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giải thích. 

Câu hỏi: 76785