Câu hỏi số 1:

Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu hỏi: 46641

Câu hỏi số 2:

Khi bước vào đông - xuân 1953 - 1954, Pháp - Mĩ có âm mưu và kế hoạch gì ở Đông Dương? Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra phương hướng chiến lược như thế nào? 

Câu hỏi: 46661

Câu hỏi số 3:

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"(1961-1965) ở miền Nam Việt Nam là gì? Nêu những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân và dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".

Câu hỏi: 48740

Câu hỏi số 4:

Nêu bản chất của toàn cầu hóa và những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Vì sao toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? 

Câu hỏi: 48744

Câu hỏi số 5:

Nêu những sự kiện chính trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai để làm rõ quá trình xác lập cục diện hai cực, hai phe - tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện đó là gì? 

Câu hỏi: 48747