Câu hỏi số 1:

Giải phương trình: sin2xcosx + sinxcosx = cos2x + sinx + cosx            (1)

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình: 3\sqrt{2+x} - 6\sqrt{2-x} + 4\sqrt{4-x^{2}} = 10 - 3x (x ∈ R)                    (1)

Câu hỏi số 3:

Tính tích phân: I = \int_{0}^{\frac{\pi }{3}} \frac{1+xsinx}{cos^{2}x}dx

Câu hỏi số 4:

Cho lăng trụ ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, AD = a√3. Hình chiếu vuông góc của điểm A1 trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD1A1) và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng (A1BD) theo a.

Câu hỏi số 5:

Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn 2(a2 + b2) + ab = (a + b)(ab + 2). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 4(\frac{a^{3}}{b^{3}} + \frac{b^{3}}{a^{3}}) - 9(\frac{a^{2}}{b^{2}} + \frac{b^{2}}{a^{2}})

Câu hỏi số 6:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆: x - y - 4 = 0; d: 2x - y - 2 = 0 Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng ∆ tại điểm M thỏa mãn OM.ON = 8

Câu hỏi số 7:

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-1} và mặt phẳng (P): x + y + z - 3 = 0. Gọi I là giao điểm của ∆ và (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI vuông góc với ∆ và MI = 4\sqrt{14}

Câu hỏi số 8:

Tìm số phức z, biết: \small \overline{z} - \small \frac{5+i\sqrt{3}}{z} - 1 = 0

Câu hỏi số 9:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(\small \frac{1}{2} ; 1). Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tương ứng tại các điểm D, E, F. Cho D(3 ; 1) và đường thẳng EF có phương trình y - 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \small \frac{x+2}{1} = \small \frac{y-1}{3} = \small \frac{z+5}{-2} và hai điểm A(-2 ; 1 ; 1); B(-3 ; -1 ; 2). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng ∆ sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 3√5

Câu hỏi số 11:

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = (\small \frac{1+i\sqrt{3}}{1+i})3