Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y = 2x3 – 3mx2 + (m -1)x + 1 (1), với m là tham số thực. a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. b)Tìm m để đường thẳng y = -x + 1 cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0.

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình 2log2x +  log_{\frac{1}{2}}(1 - √x) = \frac{1}{2}log_{\sqrt{2}}(x - 2√x + 2).

Câu hỏi số 4:

Tính tích phân I = \int_{0}^{1}\frac{(x+1)^{2}}{x^{2}+1}dx.

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, cạnh bên SA  vuông góc với đáy , \widehat{BAD} = 1200, M là trung điểm của cạnh BC và \widehat{SMA} = 450. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC).

Câu hỏi số 6:

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện xy ≤y -1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = \frac{x+y}{\sqrt{x^{2}-xy+3y^{2}}} - \frac{x-2y}{6(x+y)}.

Câu hỏi số 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm M( - \frac{9}{2};\frac{3}{2} ) là trung điểm của cạnh AB, điểm H(-2;4) và điểm I(-1;1) lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1; -1;-2), B(0;1;1) và mặt phẳng (P): x + y + z -1 = 0. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A, B và vuông góc với (P).

Câu hỏi số 9:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 + i)(z – i) + 2z = 2i. Tính môđun của số phức w = \frac{\bar{z}-2z+1}{z^{2}}.

Câu hỏi số 10:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ): (x -1)2 + (y – 1)2 = 4 và đường thẳng ∆: y -3 = 0. Tam giác MNP có trực tâm trùng với tâm của (C), các đỉnh N và P thuộc ∆, đỉnh M và trung điểm của cạnh MN thuộc (C ). Tìm tọa độ điểm P.

Câu hỏi số 11:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1;3 ; -2) và mặt phẳng (P): x – 2y – 2z + 5 = 0. Tính khoảng cách từ A đến (P). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và song song với (P).

Câu hỏi số 12:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = \frac{2x^{2}-3x+3}{x+1} trên đoạn [0;2].