Câu hỏi số 1:

Câu nào phát biểu đúng về hiđrocacbon no?

Câu hỏi: 69601

Câu hỏi số 2:

Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là:

Câu hỏi: 69602

Câu hỏi số 3:

Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc, ở 140oC thì số ete thu được là?

Câu hỏi: 69604

Câu hỏi số 4:

Axít no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Câu hỏi: 69605

Câu hỏi số 5:

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol của H 2O lớn hơn số mol CO2. X thuộc dãy đồng đẳng nào ?

Câu hỏi: 69606

Câu hỏi số 6:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A gồm CH 4 và C2H6 thu được 3,136 lít khí CO 2.Các thể tích đều đo ở đktc.

Thành phẩn % thể tích của CH4 và C2H6 lần lượt là:

Câu hỏi: 69607

Câu hỏi số 7:

Để làm sạch khí etilen có lẫn khí axetilen người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: 69608

Câu hỏi số 8:

Công thức chung của dãy đồng đẳng Anken là 

Câu hỏi: 69610

Câu hỏi số 9:

Số đồng phân của ankin C4H6 tạo kết tủa với dd AgNO3/NH3 là:

Câu hỏi: 69612

Câu hỏi số 10:

Hệ số cân bằng của phương trình: CH 3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O \rightarrow CH3COONH4 + Ag + NH4NO3 là:

Câu hỏi: 69613

Câu hỏi số 11:

Cho phản ứng:  C6H5CH3 + Br\rightarrow   có sản phẩm chính là:

Câu hỏi: 69614

Câu hỏi số 12:

Đốt cháy 2,24 lít (đktc) khí C 3H6 , toàn bộ khí CO2 thu được dẫn toàn bộ đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu hỏi: 69615

Câu hỏi số 13:

Dãy chất nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi:

Câu hỏi: 69616

Câu hỏi số 14:

Công thức phân tử của anol no đơn chức mạch hở ,trong phân tử có chứa 8 hiđro là :

Câu hỏi: 69617

Câu hỏi số 15:

Axít axetic phản ứng được với dãy chất nào sau đây?

Câu hỏi: 69618

Câu hỏi số 16:

Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

Câu hỏi: 69619

Câu hỏi số 17:

Tự luận 

Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có.

CH4   \overset{(1)}{\rightarrow}  C2H\overset{(2)}{\rightarrow}  C2H4  \overset{(3)}{\rightarrow}  C2H5OH  \overset{(4)}{\rightarrow}  CH3CHO  \overset{(5)}{\rightarrow}  CH3COOH \dpi{100} \overset{(6)}{\rightarrow}  CH3COOC2H5

Câu hỏi: 69621

Câu hỏi số 18:

Đốt cháy hoàn toàn 11g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và H2O.

a) Xác định CTPT của 2 ancol.

b) Mặt khác tiến hành phản ứng oxi hóa một lượng 2 ancol như trên bằng CuO . Sản phẩm oxi hóa thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam Ag kết tủa? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

 

Cho biết: MC=12; MH=1; MO=16; MCa=40; MAg= 108

Câu hỏi: 69634