Câu hỏi số 1: Vận dụng cao

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a)y=\frac{3}{x^{2}-4}

b)y=\sqrt{x-3}+\frac{2}{\sqrt{5-x}}

c)y=\frac{3}{\sqrt{2-\left | x \right |}}

Câu hỏi: 67672

Câu hỏi số 2: Vận dụng cao

Xác định hàm số bậc hai y=2x^{2}+bx+c biết rằng đồ thị của nó  có hoành độ đỉnh là 2 và đị qua điểm M(1;-2)

Câu hỏi: 67106

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

 Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m

  m(m-6)x+m=-8x+m^{2}-2 

Câu hỏi: 67111

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

 Cho góc \alpha \in (0;\frac{\pi }{2}) thỏa mãn tan\alpha =\frac{1}{4}.. Tính các giá trị lượng giác còn lại của \alpha

Câu hỏi: 67167

Câu hỏi số 5: Vận dụng cao

 Cho tam giác ABC với A(-1;3);B(2;5);C(0;-3).

a) Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

Câu hỏi: 67238

Câu hỏi số 6: Vận dụng cao

 Cho a,b,c là số thực dương. Chứng minh rằng:

\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq \frac{3}{2}

Câu hỏi: 67239