Câu hỏi số 1: Vận dụng

Câu hỏi: 71656

Câu hỏi số 2: Thông hiểu

Số hạng chứa x20 trong khai triển  \(A = {\left( {9x + {1 \over {\sqrt {3x} }}} \right)^{29}}\)

Câu hỏi: 71657

Câu hỏi số 3: Thông hiểu

Câu hỏi: 71658

Câu hỏi số 4: Vận dụng

Câu hỏi: 71659