Câu hỏi số 1: Thông hiểu

 

Câu hỏi: 67788

Câu hỏi số 2: Thông hiểu

Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 5 người vào 5 ghế ngồi xung quanh một bàn tròn, nếu không có sự phân biệt giữa các ghế này?

Câu hỏi: 67789

Câu hỏi số 3: Vận dụng

: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD là đáy lớn).

a)     Xác định giao tuyến của hai cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD) ;(SAD) và (SBC).

b)    M là một điểm trên cạnh SC không trùng với S và C. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (ABM).

c)     Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC), chứng minh d và BM đồng phẳng.

Câu hỏi: 67791

Câu hỏi số 4: Thông hiểu

 

Câu hỏi: 67792

Câu hỏi số 5: Vận dụng

Một hộp kín chứa 2 quả cầu màu trắng và 8 quả màu đen, các quả cầu chỉ khác nhau về màu sắc.

a)     Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đã cho. Tính xác suất để lấy được ba quả cầu cùng màu.

b)    Lấy ngẫu nhiên các quả cầu từ hộp đã cho hai lần như sau: Lần thứ nhất lấy ra 3 quả cầu rồi trả lại vào hộp. Lần thứ 3 lấy ra 3 quả cầu. Tính xác suất để số cầu trắng của hai lần lấy là như nhau.

Câu hỏi: 67793

Câu hỏi số 6: Thông hiểu

 

Câu hỏi: 67794

Câu hỏi số 7: Thông hiểu

 Một hộp kín chứa 2 quả cầu màu trắng và 8 quả cầu màu đen, các quả cầu chỉ khác nhau về màu sắc. Lấy ngẫu nhiên 3 quả từ hộp đã cho.

a)     Tính xác suất để lấy được 3 quả cầu cùng màu.

b)    Tính xác suất để lấy được ít nhất một quả cầu màu đen. 

Câu hỏi: 67795