Câu hỏi số 1:

Giải các phương trình sau:

1) sin^{2}x+ 3sinx+ 2 = 0

2) cosx - cos2x + sin x = 0

Câu hỏi: 72651

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Câu hỏi: 72652

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Câu hỏi: 72653

Câu hỏi số 4: Vận dụng

Câu hỏi: 72654

Câu hỏi số 5: Thông hiểu

Câu hỏi: 72655

Câu hỏi số 6: Vận dụng

Câu hỏi: 72656

Câu hỏi số 7: Thông hiểu

Câu hỏi: 72657