Câu hỏi số 1: Thông hiểu

 Tìm tập xác định của các hàm số sau:  

a)y=\frac{1}{1-cosx}

b)y=\sqrt{1-sin2x}

Câu hỏi: 67335

Câu hỏi số 2: Nhận biết

Cho 5 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi:

a. Có bao nhiêu vectơ tạo thành từ 5 điểm ấy?

b. Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành từ 5 điểm ấy?

Câu hỏi: 67336

Câu hỏi số 3: Thông hiểu

Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố:

     a) Tổng số chấm hai mặt xuất hiện bằng 8.

     b) Tích số chấm hai mặt xuất hiện là số lẻ.

Câu hỏi: 67337

Câu hỏi số 4: Thông hiểu

Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{2}sin(\frac{\pi }{4}-x)=1

b) \sqrt{3}cot^{2}x-(1+\sqrt{3})cotx+1=0

Câu hỏi: 67338

Câu hỏi số 5: Vận dụng

 Cho \overrightarrow{v}=(3;1) và đường thẳng d: y=2x+2  Tìm ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k=\frac{1}{2}  và phép tịnh tiến theo vectơ .

Câu hỏi: 67339

Câu hỏi số 6: Thông hiểu

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức   (x^{2}+\frac{1}{x^{4}})^{12}

Câu hỏi: 67340