Câu hỏi số 1:

I. Trắc nghiệm

 Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các halogen là:

Câu hỏi: 77456

Câu hỏi số 2:

Thứ tự tăng dần độ mạnh tính axit của các axit halogenhidric là:

Câu hỏi: 77457

Câu hỏi số 3:

Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh ?

Câu hỏi: 77458

Câu hỏi số 4:

Thuốc thử cần dùng để nhận biết các hóa chất NaOH, HCl, HNO3, KCl, NaNO3

Câu hỏi: 77459

Câu hỏi số 5:

Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào ?

Câu hỏi: 77460

Câu hỏi số 6:

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ?

Câu hỏi: 77461

Câu hỏi số 7:

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum   H2S2O7 là:

Câu hỏi: 77462

Câu hỏi số 8:

Cho các chất S, SO2, H2S, H2SO4, . Có mấy chất trong số bốn chất đã cho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Câu hỏi: 77463

Câu hỏi số 9:

Không cần tính toán, hãy cho biết phần trăm khối lượng oxi lớn nhất là ở chất nào sau đây ?

Câu hỏi: 77464

Câu hỏi số 10:

Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng của một phản ứng hóa học là

Câu hỏi: 77465

Câu hỏi số 11:

Cho biết cân bằng sau:  

   H2 (k) + Cl2 (k) \Leftrightarrow  HCl (k)      ∆H < 0

 Cân bằng chuyển dịch sang bên trái khi:

Câu hỏi: 77466

Câu hỏi số 12:

Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

PCl5(K) \Leftrightarrow  PCl3 (K) + Cl2 (K)     ∆H > 0.

 Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng ?

Câu hỏi: 77467

Câu hỏi số 13:

II. Tự luận

(2đ) Trong mỗi cặp phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? giải thích.

a. Fe + dd HCl 0,1 M và Fe + dd HCl 2M ở cùng một nhiệt độ.

b. Al + dd NaOH 2M ở 250C và Al + dd NaOH 2M ở 500C

c. Zn (hạt) + dd HCl 1M ở 250C và Zn (bột)  + dd HCl 1M ở 250C

d. Nhiệt phân KClO3 và nhiệt phân hỗn hợp KClO3 với MnO2

Câu hỏi: 77468

Câu hỏi số 14:

(3 đ) Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Khi phản ứng kết thúc người ta thu được 8,96 lít khí (đktc).

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2 M đã tham gia phản ứng

Câu hỏi: 77469

Câu hỏi số 15:

(2đ). Hấp thụ hoàn toàn 6,4gam SO2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi sau phản ứng thu được những muối nào? khối lượng bao nhiêu?

Câu hỏi: 77470