Câu hỏi số 1:

Phần I. Trắc nghiệm

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào:

 

Câu hỏi: 77438

Câu hỏi số 2:

Cho phương trình phản ứng sau: 

CH3-CH2-CH3 + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} sản phẩm chính thu được là: 

Câu hỏi: 77439

Câu hỏi số 3:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom, hiện tượng quan sát được là:

Câu hỏi: 77441

Câu hỏi số 4:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào  anken thì phần mang điện dương ( nguyên tử H) cộng vào:

Câu hỏi: 77442

Câu hỏi số 5:

Trong các chất sau: chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Câu hỏi: 77443

Câu hỏi số 6:

Cho sơ đồ phản ứng sau: Axetilen  →  A  →  B  →   polibutađien

         A và B là: 

Câu hỏi: 77444

Câu hỏi số 7:

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để nhận biết benzen, toluen và stiren đựng trong ba bình mất nhãn:

Câu hỏi: 77446

Câu hỏi số 8:

Xeton là hợp chất mà trong phân tử có nhóm chức:

Câu hỏi: 77447

Câu hỏi số 9:

Sản phẩm thu được khi cho anđehit cộng hiđro là:

Câu hỏi: 77448

Câu hỏi số 10:

Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân axit cacboxylic:

Câu hỏi: 77449

Câu hỏi số 11:

Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau trong phân tử người ta dùng:

Câu hỏi: 77450

Câu hỏi số 12:

Anđehit là hợp chất: 

Câu hỏi: 77451

Câu hỏi số 13:

Phần II. Tự luận

Viết CTCT của các chất có tên gọi sau:

a. metyl axetilen                  b. toluen                      c. glixerol                 d. anđehit fomic

e. axit propionic                   g. etanal                     h. iso butan               i. propan – 2 - on

Câu hỏi: 77452

Câu hỏi số 14:

 Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy phản ứng sau:

Tinh bột  \overset{(1)}{\rightarrow}  glucozơ   \overset{(2)}{\rightarrow}    ancol etylic  \overset{(3)}{\rightarrow}  anđehit axetic \overset{(4)}{\rightarrow} axit axetic

Câu hỏi: 77454

Câu hỏi số 15:

(3đ) Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong dung dịch amoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hoá A cần V lít dung dịch NaOH 0,20M.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng. 

Câu hỏi: 77455