Câu hỏi số 1:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu hỏi: 92394

Câu hỏi số 2:

Phát biểu không đúng là:

Câu hỏi: 92395

Câu hỏi số 3:

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

Câu hỏi: 92396

Câu hỏi số 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một axit cacboxylic no, mạch hở, không nhánh thu được 6,048 lít CO2 (đktc) và 4,05 gam H2O. Giá trị của m là

Câu hỏi: 92397

Câu hỏi số 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng phenyl clorua bằng dung dịch NaOH loãng dư thu được phenol.

(b) Điều chế cumen bằng cách cho benzen phản ứng cộng với propilen.

(c) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(d) Có thể phân biệt axit fomic và axit acrylic bằng dung dịch nước brom.

(e) Ala - Gly khi cho tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra sản phẩm có màu tím đặc trưng.

(g) Anilin tác dụng với axit HNO3 ở nhiệt độ thấp (0 – 50C) cho muối điazoni.

Số phát biểu đúng là

Câu hỏi: 92398

Câu hỏi số 6:

Số ancol bậc một có cùng công thức phân  tử C5H12O là

Câu hỏi: 92399

Câu hỏi số 7:

Cho các chất: axeton, glixerol, glucozơ, anđehit axetic, axit fomic, fructozơ, cumen, anilin, toluen, stiren, phenol. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là:

Câu hỏi: 92400

Câu hỏi số 8:

Cho dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 vào vào dung dịch chứa 4,8 Br2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X  thu dược m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu hỏi: 92401

Câu hỏi số 9:

Chon phát biểu đúng

Câu hỏi: 92402

Câu hỏi số 10:

Hỗn hợp X gồm metanol và etanol có cùng số mol. Đun nóng 7,8 gam X với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,35 gam nước và 4,43 gam hỗn hợp ba ete. Hiệu suất phản ứng tạo ete của metanol và etanol lần lượt là

Câu hỏi: 92403

Câu hỏi số 11:

Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng với 600 ml dung dịch HNO3 1M (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với 480 ml dung dịch KOH 1M, thu được 14,98 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu hỏi: 92404

Câu hỏi số 12:

X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na. Số chất X thỏa mãn tính chất trên là

Câu hỏi: 92405

Câu hỏi số 13:

Cho m gam hỗn hợp muối vào nước thu được dung dịch A chứa các ion: Na+, NH4+, CO32-, SO42-. Khi cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí  và 4,3 gam kết tủa. Còn khi cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224 lít khí(đkc). Giá trị của m là

Câu hỏi: 92406

Câu hỏi số 14:

X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, ở hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 31. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu hỏi: 92407

Câu hỏi số 15:

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) nitrat.

  (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.

 (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (II) clorua.

  (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

(e) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch sắt (II) sunfat.

       Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Câu hỏi: 92408

Câu hỏi số 16:

Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Câu hỏi: 92409

Câu hỏi số 17:

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân este của X là

Câu hỏi: 92410

Câu hỏi số 18:

Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

Câu hỏi: 92411

Câu hỏi số 19:

Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit khí CO(ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

Câu hỏi: 92412

Câu hỏi số 20:

Số liên kết \sigma  (xích ma) có trong một phân tử toluen là

Câu hỏi: 92413

Câu hỏi số 21:

Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào dưới đây sẽ dịch chuyển chiều thuận nếu tăng áp suất?

Câu hỏi: 92414

Câu hỏi số 22:

Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ  theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ \overset{(1)}{\rightarrow}  glucozơ \overset{(2)}{\rightarrow}C2H5OH \overset{(3 )}{\rightarrow} Buta-1,3-đien \overset{(4)}{\rightarrow} Cao su Buna

     Biết hiệu suất của quá trình đạt 18,72%, khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là

Câu hỏi: 92415

Câu hỏi số 23:

Cho các phản ứng sau:

(a)FeCO3 + 2HCl ->  FeCl2 + H2O + CO2

(b)      Na2CO3 + 2HCl ->  2NaCl + H2O + CO2

(c)2AlCl3 + 3Na2CO3 + 6H2O ->  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

(d)      KHSO4 + KHCO3 ->  K2SO4 + H2O + CO2

(e)BaCO3 + 2HNO3 ->  Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  CO32- + 2H+  →  H2O + CO2  là

Câu hỏi: 92416

Câu hỏi số 24:

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, NH4NO3, Cr(OH)3, BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là

Câu hỏi: 92417

Câu hỏi số 25:

Chia m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg thành 2 phần bằng nhau. Phần một hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng, dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần hai phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Câu hỏi: 92418

Câu hỏi số 26:

Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

Câu hỏi: 92419

Câu hỏi số 27:

Có thể phân biệt 3 dung dịch: AlCl3, ZnCl2 và NaCl bằng dung dịch

Câu hỏi: 92420

Câu hỏi số 28:

Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gamhỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là

Câu hỏi: 92421

Câu hỏi số 29:

Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử Al3+/Al; Cu2+/Cu  lần lượt là -1,66V; +0,34V. Biết suất điện động chuẩn của các pin  Zn-Cu; Mg-Al lần lượt là +1,1V; +0,71V. Suất điện động chuẩn của pin Mg - Zn có giá trị bằng

Câu hỏi: 92422

Câu hỏi số 30:

Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần phần trăm theo khối lượng của X là 42,86%. Có các phát biểu sau: 

  (a) Y là khí không màu, không mùi,  không vị, tan nhiều trong nước, là khí rất độc.

  (b) Y là oxit axit.

  (c) Ở nhiệt độ cao, Y có thể khử được nhiều oxit kim loại.

  (d) Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa X  nung đỏ và hơi nước.

  (e) Từ axit fomic có thể điều chế được Y.

  (g) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp với metanol (xt, to), có thể điều chế được axit axetic.  

   Số phát biểu đúng là

Câu hỏi: 92423

Câu hỏi số 31:

Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho đi qua bình đựng V2O5nung nóng. Hỗn hợp thu được cho lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2thành SO3 là:

Câu hỏi: 92424

Câu hỏi số 32:

Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH=CH2, CH3CH2OH, CH3COOC2H5, C2H5Cl. Số chất trong dãy tạo ra CH3CHO bằng một phản ứng là

Câu hỏi: 92425

Câu hỏi số 33:

Hòa tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm 2 muối R2COvà RHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 11 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch CaCl2 dư, thu được 4 gam kết tủa. Phần ba phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu hỏi: 92426

Câu hỏi số 34:

Hợp chất hữu cơ X có thành phần nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X, thu được 3 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước. Biết X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaHCO3. Công thức của X là

Câu hỏi: 92427

Câu hỏi số 35:

Một loại phân lân có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 (còn lại là các tạp chất không chứa photpho) được sản xuất từ quặng photphorit có độ dinh dưỡng 47%. Phần trăm khối lượng của Ca(H2PO4)2 trong loại phân lân đó là

Câu hỏi: 92428

Câu hỏi số 36:

Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là:

Câu hỏi: 92429

Câu hỏi số 37:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.                                        

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhiệt phân KNO3.                                          

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                    

 (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.                         

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

Câu hỏi: 92430

Câu hỏi số 38:

Cho a gam hỗn hợp gồm Mg và Fe và phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa b mol H2SOđặc, nóng, chỉ thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm ba muối. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị của m, a và b là

Câu hỏi: 92431

Câu hỏi số 39:

Quặng hematit đỏ có chứa

Câu hỏi: 92432

Câu hỏi số 40:

Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức của X là

Câu hỏi: 92433

Câu hỏi số 41:

Cho các chất sau: clobenzen, axit oxalic, phenyl axetat, glyxin, benzyl clorua. Số chất có thể tác dụng với NaOH (trong điều kiện thích hợp) theo tỉ lệ mol n: nNaOH  = 1 : 2 là

Câu hỏi: 92434

Câu hỏi số 42:

Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là

Câu hỏi: 92435

Câu hỏi số 43:

Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H­2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

Câu hỏi: 92436

Câu hỏi số 44:

X là một axit cacboxylic, Y là một este hai chức, mạch hở (được tạo ra khi cho X phản ứng với ancol đơn chức Z). Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 lấy dư, thu được 0,11 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam đồng thời thu được 69 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu hỏi: 92437

Câu hỏi số 45:

Cho các phản ứng sau :

                                     4HCl + MnO-> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

                                     2HCl + Fe -> FeCl2 + H2.

                                     14HCl + K2Cr2O7 -> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

                                     6HCl + 2Al -> 2AlCl3 + 3H2.

                                     16HCl + 2KMnO4 -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

       Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

Câu hỏi: 92438

Câu hỏi số 46:

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm aminoaxit H2NR(COOH)x và một axit no, mạch hở đơn chức thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước. Mặt khác 0,2 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là :

Câu hỏi: 92439

Câu hỏi số 47:

Cho các nhận xét sau:

(a) Khi điện phân dung dịch NaCl, ở catot xảy ra sự oxi hoá nước.

(b) Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 thì cơ bản Fe bị ăn mòn điện hoá.

(c) Trong thực tế để loại bỏ NH3 thoát ra trong phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng

(d) Khi cho một lượng CaCl2 vào nước cứng tạm thời sẽ thu được nước cứng toàn phần.

(e) Sục H2S vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và CuCl2 thu được 2 loại kết tủa.

(g) Dung dịch FeCl3 không làm mất màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng

Số nhận xét đúng là:

Câu hỏi: 92440

Câu hỏi số 48:

Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, ancol metylic và este tạo thành từ axit trên với ancol metylic thu được 2,688 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Tên gọi của axit là

Câu hỏi: 92441

Câu hỏi số 49:

Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, bậc một, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam X trong khí O2dư, thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc) và 1,17 gam H2O. Mặt khác, oxi hóa m gam X bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu hỏi: 92442

Câu hỏi số 50:

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo bởi các a-amino axit có công thức H2NCxHyCOOH) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 2M. Số liên kết peptit trong một phân tử X là