Câu hỏi số 1:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2. Thể tích khí O2 cần để phản ứng vừa đủ với m gam hỗn hợp X là 3,92 lít. (Biết các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của m là

Câu hỏi: 92315

Câu hỏi số 2:

Hòa tan hoàn toàn 8,32 gam Cu vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X và 4,928 lít hỗn hợp NO và NO2 (không có sản phẩm khử nào khác). Khối lượng (gam) của 1 lít hỗn hợp hai khí này là (biết các khí đo ở đktc).

Câu hỏi: 92316

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: 92317

Câu hỏi số 4:

Cho các chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(OH)3. Số chất khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo chất khí là

Câu hỏi: 92318

Câu hỏi số 5:

Cho biết phản ứng oxi hoá - khử xảy ra trong pin điện hoá Fe – Cu là: 

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu.

Thế điện cực chuẩn: E0 (Fe2+/Fe) = – 0,44 V, E0 (Cu2+/Cu) = + 0,34 V.

Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe – Cu là

Câu hỏi: 92319

Câu hỏi số 6:

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hoá trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây?

Câu hỏi: 92320

Câu hỏi số 7:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?

Câu hỏi: 92321

Câu hỏi số 8:

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

Câu hỏi: 92322

Câu hỏi số 9:

Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH\overset{+dd X}{\rightarrow}Fe(OH)_{2}\overset{+ddY}{\rightarrow}Fe_{2}(SO_{4})_{3}\overset{+dd Z}{\rightarrow}BaSO_{4}

Các dung dịch (dd)  X, Y, Z lần lượt là:

Câu hỏi: 92323

Câu hỏi số 10:

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc, bỏ phần dung dịch, thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

Câu hỏi: 92324

Câu hỏi số 11:

Hoà tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối khan trong dung dịch X là

Câu hỏi: 92325

Câu hỏi số 12:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu hỏi: 92326

Câu hỏi số 13:

Những đồ vật bằng Ag để trong không khí lâu ngày bị xám đen là do

Câu hỏi: 92327

Câu hỏi số 14:

Có các quặng sắt: hematit đỏ, manhetit, xiđêrit, pirit (đều chứa hàm lượng tạp chất trơ như nhau). Quặng nghèo sắt nhất là

Câu hỏi: 92328

Câu hỏi số 15:

Đồng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây (trong những điều kiện thích hợp)?

Câu hỏi: 92329

Câu hỏi số 16:

Khối lượng quặng hematit (chứa 20% tạp chất) cần dùng để luyện được 200 kg gang (chứa 3% cacbon theo khối lượng) là (biết hiệu suất của toàn quá trình sản xuất là 80%)

Câu hỏi: 92330

Câu hỏi số 17:

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ bởi lớp màng màu xanh. Lớp màng đó chứa

Câu hỏi: 92331

Câu hỏi số 18:

Vàng bị hòa tan trong

Câu hỏi: 92332

Câu hỏi số 19:

Có 3 hợp kim: Cu-Mg, Cu-Al, Cu-Ag. Dùng cặp dung dịch chất nào sau đây để phân biệt ba hợp kim trên?

Câu hỏi: 92333

Câu hỏi số 20:

FeCl3 (trong nước)  không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu hỏi: 92334

Câu hỏi số 21:

Cho 0,02 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là

Câu hỏi: 92335

Câu hỏi số 22:

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, FeO, Al2O3, nung ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xong, hỗn hợp chất rắn còn lại là

Câu hỏi: 92336

Câu hỏi số 23:

Cho các chất Cu, Fe lần lượt phản ứng với  các dung dịch: HCl, CuSO4, FeCl3. Số cặp chất phản ứng với nhau là

Câu hỏi: 92337

Câu hỏi số 24:

Cho các dung dịch sau đây phản ứng với nhau từng đôi một: CuCl2, H2S, FeCl2, AgNO3. Số cặp dung dịch tạo kết tủa sau phản ứng là

Câu hỏi: 92338

Câu hỏi số 25:

Để tách riêng Cu ra khỏi hỗn hợp với Fe mà không làm thay đổi khối lượng của Cu ta ngâm hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: 92339

Câu hỏi số 26:

Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?

Câu hỏi: 92340

Câu hỏi số 27:

Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra đúng nhất là:

Câu hỏi: 92341

Câu hỏi số 28:

Nguyên liệu dùng trong luyện gang bao gồm:

Câu hỏi: 92342

Câu hỏi số 29:

Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít NO (đktc) (là sản sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch Y là

Câu hỏi: 92343

Câu hỏi số 30:

 

Câu nào sai trong các câu sau?

Câu hỏi: 92344