Câu hỏi số 1:

Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

\n

\"\"

\n

 

Câu hỏi: 85109

Câu hỏi số 2:

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí sau: CH4, C2H4, C2H2, SO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Câu hỏi: 85110

Câu hỏi số 3:

Từ đá vôi và than đá viết các phương trình phản ứng điều chế nhựa PE, PVC.

Câu hỏi: 85111

Câu hỏi số 4:

Cho 15,4 gam hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp làm mất màu vừa đủ một dung dịch chứa 48,0 gam brom. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của các anken đó, gọi tên chúng theo danh pháp thay thế?

Câu hỏi: 85112

Câu hỏi số 5:

Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam hợp chất hữu cơ D cần vừa đủ 2,24 lít khí O2 (đktc), chỉ thu được khí CO2, hơi H2O theo tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = 2:1 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của D, biết tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 52, D chứa vòng benzen và tác dụng được với dung dịch brom. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu hỏi: 85118

Câu hỏi số 6:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol C2H4(OH)2 và 0,2 mol một ancol X cần dùng vừa đủ 0,95 mol oxi, thu được 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên ancol X

Số mol CO2 và H2O của ancol còn lại là:

Câu hỏi: 85120

Câu hỏi số 7:

Cho hơi nước đi qua than nung nóng đỏ, sau khi loại bỏ hơi nước dư thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Hấp thụ X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa và có V lít khí Y thoát ra. Cho Y tác dụng với CuO dư nung nóng sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Tính m?

Câu hỏi: 85124