Câu hỏi số 1:

[2 điểm]

Tóm tắt ngắn gọn (khoảng 15 dòng) tác phẩm  « Chuyện chức phán sự đền Tản Viên »

      (Trích « Truyền kì mạn lục » - Nguyễn Dữ)

Câu hỏi: 91785

Câu hỏi số 2:

[2 điểm]

Xác định lỗi sử dụng tiếng Việt ở những câu sau và sửa lại cho đúng:

a. Trình độ tư di của nó còn yếu lắm.

b. Vấn đề này có nhiều phương tiện khác nhau.

c. Qua tác phẩm đã cho ta thấy tinh thần anh dũng của công nhân vùng mỏ.

Câu hỏi: 91786

Câu hỏi số 3:

[6 điểm]

Phân tích đoạn thơ sau :

                                  «Cậy em em có chịu lời,

                               Ngồi lên cho chi lạy rồi sẽ thưa.

                                   Giữa đường đứt gánh tương tư,

                               Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.

                                   Kể từ khi gặp chàng Kim,

                               Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề.

                                   Sự đâu sóng gió bất kì,

                               Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.

                                   Ngày xuân em hãy còn dài,

                               Xót tình máu mủ thay lời nước non.

                                   Chị dù thịt nát xương mòn,

                               Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.»

                                           (Trích: « Trao duyên »- Nguyễn Du)

Câu hỏi: 91789