Câu hỏi số 1:

a. Thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật?

b. Phân tích tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật trong hai câu thơ sau:

                          Quê hương tôi có con sông xanh biếc

                           Nước gương trong soi tóc những hàng tre

                                              (Tế Hanh-Nhớ con sông quê hương)

Câu hỏi: 91831

Câu hỏi số 2:

[2 điểm]

Chép lại tám câu thơ đầu đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn nôm)

Câu hỏi: 91832

Câu hỏi số 3:

(6 điểm)

Cảm nhận của em về lý tưởng anh hùng của nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều-Nguyễn Du-) 

Câu hỏi: 91835