Câu hỏi số 1:

(3,0 điểm) 

Nếu được yêu cầu viết đoạn kết của truyện “Chức phán sự đền Tản Viên” ( trích “ Truyền kì mạn lục”- Nguyễn Dữ), anh (chị) sẽ đồng tình với cách kết thúc như đã có hay sẽ chọn một cách kết thúc khác? Trình bày và giải thích ý kiến của mình.

Câu hỏi: 84924

Câu hỏi số 2:

( 7,0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong đoạn trích “ Trao duyên” ( trích “ Truyện Kiều”- Nguyễn Du)

    "Cậy em, em có chịu lời,

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

     Giữa đường đứt gánh tương tư,

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em

     Kể từ khi gặp chàng Kim

Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề

     Sự đâu sóng gió bất kì

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai

     Ngày xuân em hãy còn dài

Xót tình máu mủ thay lời nước non

     Chị dù thịt nát xương mòn

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây

     Chiếc vành với bức tờ mây

Duyên này thì giữ, vật này của chung”

Câu hỏi: 84925