Câu hỏi số 1:

Chọn đáp án đúng nhất ở mỗi câu, mỗi đáp án đúng 0.25 điểm.

Phan Bội Châu sáng tác bài thơ “ Xuất dương lưu biệt” vào thời điểm nào?

Câu hỏi: 89195

Câu hỏi số 2:

Tâm lý nhạy cảm với sự trôi chảy của thời gian mà Xuân Diệu giãi bày trong bài thơ “Vội vàng” là do bắt nguồn từ đâu?

Câu hỏi: 89196

Câu hỏi số 3:

Chỉ ra nhóm từ sắp xếp đúng trình tự xuất hiện các từ láy trong bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận:

Câu hỏi: 89198

Câu hỏi số 4:

Ý nào sau đây không phải là tính hiện đại trong bài thơ “Chiều tối” (Mộ) của Hồ Chí Minh?

Câu hỏi: 89199

Câu hỏi số 5:

Trong khổ thơ đầu của bài thơ "Tràng giang", những từ ngữ nào đồng  nghĩa?

Câu hỏi: 89200

Câu hỏi số 6:

Bài "Chiều tối" được sáng tác theo thể thơ nào?

Câu hỏi: 89202

Câu hỏi số 7:

Trong bài thơ “Chiều tối” (Mộ) của Hồ Chí Minh, những câu thơ nào trong bản dịch chưa sát nghĩa so với nguyên tác?

Câu hỏi: 89203

Câu hỏi số 8:

"Chiều tối" là bài thơ được gợi lên trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ đâu đến đâu?

Câu hỏi: 89204

Câu hỏi số 9:

 Câu thơ "Hồn tôi là một vườn hoa lá" có sử dụng biện pháp tu từ gì?

Câu hỏi: 89206

Câu hỏi số 10:

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

Câu hỏi: 89209

Câu hỏi số 11:

Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm của tiếng Việt?

Câu hỏi: 89210

Câu hỏi số 12:

Câu nào có “nghĩa sự việc” khác với những câu còn lại?

Câu hỏi: 89213

Câu hỏi số 13:

(2 điểm)

Thế nào là nghĩa sự việc? Phân tích nghĩa sự việc trong đoạn thơ sau:

                         “Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo

                          Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

                          Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

                          Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo”

                                                    ( Câu cá mùa thu, Nguyễn Khuyến)

Câu hỏi: 89215

Câu hỏi số 14:

(5 điểm)

Phân tích bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu.

Câu hỏi: 89216