Câu hỏi số 1:

 .Nếu nguồn sống không giới hạn ,đồ thị tăng trưởng của quần thể ở dạng :

Câu hỏi: 82224

Câu hỏi số 2:

Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Câu hỏi: 82225

Câu hỏi số 3:

Tiến hoá nhỏ là quá trình :

Câu hỏi: 82226

Câu hỏi số 4:

Trường hợp nào sau đây làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể?

1 : giao phối ngẫu nhiên      

2 : giao phối không ngẫu nhiên

3 : biến động di truyền         

4 : đột biến         

Phát biểu đúng là:

Câu hỏi: 82228

Câu hỏi số 5:

Ở rừng U minh,cây Tràm được coi là loài :

Câu hỏi: 82229

Câu hỏi số 6:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật

Câu hỏi: 82231

Câu hỏi số 7:

Đặc điểm nào sau đây là không đúng với cây ưa sáng :

Câu hỏi: 82232

Câu hỏi số 8:

Theo La mác loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian

Câu hỏi: 82233

Câu hỏi số 9:

Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ người và vượn người :

Câu hỏi: 82234

Câu hỏi số 10:

Hình thành loài bằng cách li sinh thái là phương thức thường gặp ở

Câu hỏi: 82235

Câu hỏi số 11:

Theo quan niệm hiện đại thực chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá :

Câu hỏi: 82236

Câu hỏi số 12:

Sinh vật biến nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể:

Câu hỏi: 82237

Câu hỏi số 13:

Một  "không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển gọi là:

Câu hỏi: 82238

Câu hỏi số 14:

Hiện nay tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào .Đây là 1 trong những bằng chứng chứng tỏ :

Câu hỏi: 82239

Câu hỏi số 15:

Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen ,vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là :

Câu hỏi: 82240

Câu hỏi số 16:

Sự hóa đen của bướm sâu đo ở rừng cây bạch dương trồng trong vùng công nghiệp là kết quả của:

Câu hỏi: 82241

Câu hỏi số 17:

Trong diễn thế nguyên sinh, hệ sinh vật nào có vai trò quan trọng trong việc hình thành quần xã mới?

 

Câu hỏi: 82242

Câu hỏi số 18:

Phát biểu nào sau đây đúng với tháp sinh thái :

Câu hỏi: 82243

Câu hỏi số 19:

Sự kiện đáng chú ý nhất trong đại cổ sinh là gì ?

Câu hỏi: 82244

Câu hỏi số 20:

Hiện tượng khống chế sinh học dẫn đến:

Câu hỏi: 82245