Câu hỏi số 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

Câu hỏi: 81194

Câu hỏi số 2:

Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa? (1): tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất thấp. (2): khi môi trường thay đổi, thể đột biến có thể thay đổi giá trị thích nghi. (3): giá trị thích nghi của đột biến tùy thuộc vào tổ hợp gen. (4): đột biến gen thường có hại nhưng nó tồn tại ở dạng dị hợp nên không gây hại. Trả lời đúng nhất là

Câu hỏi: 81195

Câu hỏi số 3:

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu là ứng dụng

Câu hỏi: 81196

Câu hỏi số 4:

Ví dụ nào dưới đây minh chứng sự biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì?

Câu hỏi: 81197

Câu hỏi số 5:

Tập hợp nào dưới đây là một quần thể?

Câu hỏi: 81198

Câu hỏi số 6:

Tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định được gọi là

Câu hỏi: 81199

Câu hỏi số 7:

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 200C-300C. Khoảng nhiệt độ này gọi là

Câu hỏi: 81200

Câu hỏi số 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: 81201

Câu hỏi số 9:

Loài lúa mì Triticum aestivum được hình thành bằng con đường

Câu hỏi: 81202

Câu hỏi số 10:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về cách li địa lí?

Câu hỏi: 81203

Câu hỏi số 11:

Các ví dụ về quan hệ hợp tác giữa các loài trong quần xã sinh vật là các mối quan hệ giữa (1): chim sáo và trâu rừng; (2): vi khuẩn Rhizobium với cây họ đậu; (3): chim mỏ đỏ và linh dương; (4): cá ép với cá mập. Trả lời đúng là

Câu hỏi: 81206

Câu hỏi số 12:

Con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình nhờ

Câu hỏi: 81208

Câu hỏi số 13:

Các nhân tố tiến hóa nào vừa làm thay đổi tần số tương đối các alen của gen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể? (1): chọn lọc tự nhiên; (2): giao phối không ngẫu nhiên; (3): di - nhập gen; (4): đột biến; (5): các yếu tố ngẫu nhiên. Trả lời đúng là

Câu hỏi: 81210

Câu hỏi số 14:

Đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể là

Câu hỏi: 81212

Câu hỏi số 15:

Nơi sinh sống của các sinh vật kí sinh, cộng sinh là

Câu hỏi: 81214

Câu hỏi số 16:

Hai loài cùng có lợi khi sống chung và không nhất thiết phải có nhau là đặc điểm của mối quan hệ

Câu hỏi: 81216

Câu hỏi số 17:

Ý nghĩa sinh thái của phân bố đồng đều là

Câu hỏi: 81217

Câu hỏi số 18:

Ví dụ nào dưới đây không phải là mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể?

Câu hỏi: 81219

Câu hỏi số 19:

Các kiểu phân bố cá thể trong quần thể là (1): phân bố theo nhóm; (2): phân bố ngẫu nhiên; (3): phân bố đồng đều. Trả lời đúng là

Câu hỏi: 81220

Câu hỏi số 20:

Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể gọi là

Câu hỏi: 81221

Câu hỏi số 21:

Tỷ lệ % ADN giống nhau của các loài so với ADN người là Tinh tinh: 97,6; Khỉ Rhesut: 91,1; Khỉ Vervet: 90,5; Vượn Gibbon: 94,7. Căn cứ vào tỷ lệ này, xác định mối quan hệ họ hàng từ gần đến xa giữa người với các loài trên là

Câu hỏi: 81222

Câu hỏi số 22:

Các nguyên tố cơ bản cấu tạo nên vật chất sống là

Câu hỏi: 81223

Câu hỏi số 23:

Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khác là ví dụ minh chứng của hình thức cách li sinh sản nào?

Câu hỏi: 81224

Câu hỏi số 24:

Chuyển đời sống dưới nước lên cạn là bước ngoặc quan trọng trong quá trình phát triển của sinh giới xảy ra ở đại nào?

Câu hỏi: 81226

Câu hỏi số 25:

Trong điều kiện môi trường tối ưu, quần thể tăng trưởng theo đường cong tăng trưởng dạng

Câu hỏi: 81228

Câu hỏi số 26:

Nhân tố chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi với môi trường là

Câu hỏi: 81230

Câu hỏi số 27:

Với loài kiến nâu, nếu đẻ trứng ở nhiệt độ thấp hơn 200C thì trứng nở ra toàn là cá thể cái; nếu đẻ trứng ở nhiệt độ trên 200C thì trứng nở ra hầu hết là cá thể đực là ví dụ chứng tỏ nhân tố nào đã ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính?

Câu hỏi: 81232

Câu hỏi số 28:

Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo (người cổ) là loài

Câu hỏi: 81234

Câu hỏi số 29:

Quần thể bị suy thoái khi

Câu hỏi: 81235

Câu hỏi số 30:

Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất có thể chia thành các giai đoạn theo trình tự sau

Câu hỏi: 81236

Câu hỏi số 31:

Theo Chương trình chuẩn

Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?

Câu hỏi: 81238

Câu hỏi số 32:

Theo Chương trình chuẩn

Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp hình thành nên

Câu hỏi: 81239

Câu hỏi số 33:

Theo Chương trình chuẩn

 Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở

Câu hỏi: 81242

Câu hỏi số 34:

Theo Chương trình chuẩn

Sự sống sót của các cá thể thích nghi nhất là kết quả của chọn lọc tự nhiên theo

Câu hỏi: 81244

Câu hỏi số 35:

Theo Chương trình chuẩn

Trong hệ sinh thái, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: 81247

Câu hỏi số 36:

(Theo Chương trình chuẩn)Từ quần thể cây 2n, tạo ra quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n được xem là loài mới vì

Câu hỏi: 81249

Câu hỏi số 37:

Theo Chương trình chuẩn

Các hình thức cách li sinh sản trước hợp tử gồm có

Câu hỏi: 81250

Câu hỏi số 38:

Theo Chương trình chuẩn

Với tiến hóa, đột biến gen có vai trò

Câu hỏi: 81251

Câu hỏi số 39:

Theo Chương trình chuẩn

Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là

Câu hỏi: 81252

Câu hỏi số 40:

Theo Chương trình chuẩn

Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh?

Câu hỏi: 81253

Câu hỏi số 41:

Theo Chương trình nâng cao

 Cây mọc trong môi trường ánh sáng chỉ chiếu từ một phía có đặc điểm

Câu hỏi: 81254

Câu hỏi số 42:

Theo Chương trình nâng cao

Nhiều nhà khoa học đã công nhận loài người được hình thành bằng con đường

Câu hỏi: 81255

Câu hỏi số 43:

Theo Chương trình nâng cao

Các hình thức cách li sinh sản trước hợp tử gồm có

Câu hỏi: 81256

Câu hỏi số 44:

Theo Chương trình nâng cao

Sự phát triển và sinh sản ưu thế của các kiểu gen thích nghi là kết quả của chọn lọc tự nhiên theo

Câu hỏi: 81257

Câu hỏi số 45:

Theo Chương trình nâng cao

Loài sâu có tổng nhiệt hữu hiệu là 5600C/ngày, có ngưỡng nhiệt phát triển là 100C, nhiệt trung bình của mà hè là 300C thì số ngày trung bình của một thế hệ là

Câu hỏi: 81258

Câu hỏi số 46:

Theo Chương trình nâng cao

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện; lưỡng cư ngự trị; phát sinh bò sát ở

Câu hỏi: 81259

Câu hỏi số 47:

Theo Chương trình nâng cao

Trong hệ sinh thái, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: 81264

Câu hỏi số 48:

Theo Chương trình nâng cao

Với tiến hóa, giao phối ngẫu nhiên có vai trò

Câu hỏi: 81266

Câu hỏi số 49:

Theo Chương trình nâng cao

Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm thực vật

Câu hỏi: 81269

Câu hỏi số 50:

Theo Chương trình nâng cao

Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cộng sinh?

Câu hỏi: 81272