Câu hỏi số 1:

Bệnh mù màu do gen lặn (m) trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, không có alen tương ứng trên Y. Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bị mù màu. Xác suất để họ sinh được con trai bình thường là:

Câu hỏi: 81770

Câu hỏi số 2:

Bản chất của định luật Hacđi – Vanbec là

Câu hỏi: 81771

Câu hỏi số 3:

Bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, để sinh con trai không mắc bệnh máu khó đông thì kiểu gen của bố mẹ phải:

Câu hỏi: 81772

Câu hỏi số 4:

Một gen bị đột biến nhưng thành phần và số lượng nuclêôtit của gen không bị thay đổi. Dạng đột biến có thể xảy ra đối với gen là

Câu hỏi: 81773

Câu hỏi số 5:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là

Câu hỏi: 81774

Câu hỏi số 6:

Gen là một đoạn ADN mang thông tin

Câu hỏi: 81775

Câu hỏi số 7:

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen không mong muốn?

Câu hỏi: 81776

Câu hỏi số 8:

Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là

Câu hỏi: 81777

Câu hỏi số 9:

Biện pháp quan trọng để sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước là

Câu hỏi: 81778

Câu hỏi số 10:

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là

Câu hỏi: 81779

Câu hỏi số 11:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là

Câu hỏi: 81780

Câu hỏi số 12:

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết hòan toàn là

Câu hỏi: 81781

Câu hỏi số 13:

Sự di truyền tính trạng chỉ do gen trên nhiễm sắc thể Y quy định như thế nào?

Câu hỏi: 81782

Câu hỏi số 14:

Một tính trạng luôn biểu hiện giống mẹ. Tính trạng được di truyền theo qui luật

Câu hỏi: 81783

Câu hỏi số 15:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ \frac{A}{G} = \frac{2}{3}gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là : 

Câu hỏi: 81784

Câu hỏi số 16:

Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?

Câu hỏi: 81785

Câu hỏi số 17:

Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới

Câu hỏi: 81786

Câu hỏi số 18:

Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 420C được gọi là: 

Câu hỏi: 81787

Câu hỏi số 19:

Cấu trúc của Ôpêrôn – Lac ở sinh vật nhân sơ bao gồm những thành phần nào?

Câu hỏi: 81788

Câu hỏi số 20:

Trong kĩ thuật tạo dòng ADN tái tổ hợp thao tác được thực hiện theo trình tự sau:

Câu hỏi: 81789

Câu hỏi số 21:

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì:

Câu hỏi: 81790

Câu hỏi số 22:

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với mã di truyền?

Câu hỏi: 81792

Câu hỏi số 23:

Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó có 1 nhiễm sắc thể X. Người đó bị hội chứng

Câu hỏi: 81795

Câu hỏi số 24:

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

Câu hỏi: 81797

Câu hỏi số 25:

Vì sao nói quá trình đột biến là nhân tố tiến hóa cơ bản?

Câu hỏi: 81799

Câu hỏi số 26:

Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là

Câu hỏi: 81801

Câu hỏi số 27:

Dạng cách li đánh dấu sự hình thành loài mới là

Câu hỏi: 81802

Câu hỏi số 28:

Những đặc điểm giống nhau giữa vượn người và người chứng tỏ

Câu hỏi: 81804

Câu hỏi số 29:

Trong quần thể có kiểu gà có 90 con lông đen, 420 con lông đốm, 490 con lông trắng, biết AA: lông đen; Aa: lông đốm; aa: lông trắng. Tần số tương đối của alen A và alen a là

Câu hỏi: 81807

Câu hỏi số 30:

Mật độ cá thể có ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong quần thể như thế nào?

Câu hỏi: 81808

Câu hỏi số 31:

Việc nghiên cứu diễn thế sinh thái có tầm quan trọng nhất là

Câu hỏi: 81809

Câu hỏi số 32:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là

Câu hỏi: 81810

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình chuẩn

Vì sao sự biến động số lượng cá thể trong quần thể diễn ra theo chu kì?

Câu hỏi: 81811

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình chuẩn

Sự phân chia sinh quyển thành các khu sinh học khác nhau căn cứ vào: 

Câu hỏi: 81812

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình chuẩn

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?

Câu hỏi: 81813

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình chuẩn

Trong tiến hoá, các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

Câu hỏi: 81814

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình chuẩn

Theo  Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình

Câu hỏi: 81815

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình chuẩn

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?

Câu hỏi: 81816

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình chuẩn

Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể \frac{Ab}{aB}  (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ loại kiểu gen  được hình thành ở F1.

Câu hỏi: 81817

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình chuẩn

Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì

Câu hỏi: 81818

Câu hỏi số 41:

Theo chương trình nâng cao

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 81819

Câu hỏi số 42:

Theo chương trình nâng cao

Theo Đacuyn, hình thành lòai mới diễn ra theo con đường

Câu hỏi: 81820

Câu hỏi số 43:

Theo chương trình nâng cao

Quan sát một tháp sinh khối có thể biết được thông tin nào sau đây?

Câu hỏi: 81821

Câu hỏi số 44:

Theo chương trình nâng cao

Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể \frac{Ab}{aB} (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau.

Câu hỏi: 81822

Câu hỏi số 45:

Theo chương trình nâng cao

Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong quần thể bởi

Câu hỏi: 81823

Câu hỏi số 46:

Theo chương trình nâng cao

Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới: 

Câu hỏi: 81824

Câu hỏi số 47:

Theo chương trình nâng cao

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: 

Câu hỏi: 81825

Câu hỏi số 48:

Theo chương trình nâng cao

Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp A1a1, A2a2, A3a3).Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 20 cm so với alen lặn, cây thấp  nhất có chiều cao 210 cm. Phép lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, theo lí thuyết sẽ tạo ra cây F1  có chiều cao là 

Câu hỏi: 81826