Câu hỏi số 1:

(1 điểm) Cho các chất sau đây:  NaCl, HClO, H2O,  Ba(OH)2,NaClO, C­6H6, KNO3, KOH, HF, C2H5OH

a) Chất điện li mạnh ................................................................

b) Chất điện li yếu: ..................................................................

c) Chất không điện li .................................................................

Câu hỏi: 68310

Câu hỏi số 2:

(1 điểm) Hoàn thành các phản ứng (dạng phân tử và ion rút gọn) ?

a. NH3 + H2O  + AlCl3  \rightarrow

b. NaOH + Al(OH)3  \rightarrow

Câu hỏi: 68311

Câu hỏi số 3:

(1 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các dung dịch Na2SO4; (NH4)2SO4; NaNO3

Câu hỏi: 68312

Câu hỏi số 4:

(2 điểm) Tính  pH của các dd:

a) HCl 0,001M ;         Ba(OH)2 0,005M ;

b)  Trộn 300 ml dd HCl 0,15M với 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M.

Câu hỏi: 68313

Câu hỏi số 5:

 (1 đểm)    Amoniac có những tính chất  nào trong số các tính chất sau:

       1) Hoà tan tốt trong nước;         2) Tác dụng với axit        3)  Nặng hơn không khí; 

       4) Tác dụng được với oxi;           5) Tác dụng được với kiềm;      6)  Khử được  hidro;       

       7) Dung dịch NH3 làm quỳ tím hoá xanh;

Câu hỏi: 68315

Câu hỏi số 6:

(1 điểm) : Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd nước vôi trong.

a. Hiện tượng xảy ra là ?

b. Viết phương trình phản ứng minh họa

Câu hỏi: 68316

Câu hỏi số 7:

(1 điểm) 

a) Cho 100ml dd NaOH 1M tác dụng với 100ml dd axit photphoric 1M. Muối thu được sau phản ứng là muối ?

b) Tính số mol muối ?

Câu hỏi: 68317

Câu hỏi số 8:

(2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp Cu – Fe trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (đkc) là sản phẩm khử duy nhất.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ?(Cho Cu = 64;Fe = 56 )

Câu hỏi: 68318