Câu hỏi số 1:

(4 điểm): Hoàn thành phương trình phân tử, viết phương trình ion thu gọn:

    a. NaOH  +  HNO3 \rightarrow

    b. AgNO+  NaCl  \rightarrow

    c. MgO  + H2SO4  \rightarrow

    d. (NH4)2CO3  +  HCl  \rightarrow

Câu hỏi: 68181

Câu hỏi số 2:

(3 điểm): a. Hoàn thành sơ đồ sau bằng các phương trình phản ứng:

Cu  \overset{(1)}{\rightarrow}Cu(NO3)2  \overset{(2)}{\rightarrow}  NO2  \overset{(3)}{\rightarrow}  HNO3

   b. Phân biệt 3 dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học:

(NH4)2CO3, NH4Cl, (NH4)2SO4

Câu hỏi: 68188

Câu hỏi số 3:

(3 điểm): 

                         a. Cho 16 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa a gam muối. Viết phương trình phản ứng xảy ra, tìm các giá trị V và a.

                         b. Hòa tan hoàn toàn 4,86 gam kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (ở đktc và là khí thoát ra duy nhất), tính khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng.

Câu hỏi: 68192