Câu hỏi số 1:

Cho các nguyên tố Na (Z=11), P (Z = 15),   

 a. Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion sau: Na, P, Na+, P3-

 b. Xác định vị trí của  Na, P trong bảng tuần hoàn?

Câu hỏi: 69707

Câu hỏi số 2:

Cho các phân tử: K2O , N2 , NH3

a.Cho biết các loại liên kết (cộng hóa trị không cực, cộng hoá trị có cực hay liên kết ion ) giữa các nguyên tử trong các phân tử trên.

b. Hãy viết công thức electron, Công thức cấu tạo của các phân tử có liên kết cộng hoá trị .

  - Cho biết điện hoá trị của các nguyên tố  trong phân tử có liên kết ion.

Câu hỏi: 69708

Câu hỏi số 3:

Hãy cân bằng các phản ứng oxi hóa khử  sau theo phương pháp thăng bằng electron

(xác định số oxi hoá, nêu rõ chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá , sau đó cân bằng).

 1. Fe2O3   +  C  ® Fe +  CO  ;                                   2. H2S + O2 ® SO2+ H2O

 3. Al +HNO3 Al (NO3 )3+ N2O + H2O        

Câu hỏi: 69709

Câu hỏi số 4:

a. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố R có công thức RH2. Hợp chất oxit cao nhất của nó chứa 60 % oxi về khối lượng. Tìm tên R?

  b. Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm hai  kim loại nhóm I A ( ở hai chu kỳ liên tiếp ) tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch HCl 7,3%. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được.

Câu hỏi: 69710