Câu hỏi số 1:

Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học, trong đó

Câu hỏi: 69992

Câu hỏi số 2:

Số oxi hóa của mangan trong MnO, MnCl4, MnO4- lần lượt là

      

Câu hỏi: 69993

Câu hỏi số 3:

Trong một phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá là:

Câu hỏi: 69994

Câu hỏi số 4:

Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?

Câu hỏi: 69995

Câu hỏi số 5:

Các hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là 

Câu hỏi: 69996

Câu hỏi số 6:

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học có cùng yếu tố nào sau đây?

Câu hỏi: 69997

Câu hỏi số 7:

Hạt nhân của nguyên tử 10847Agcó số nơtron là  

Câu hỏi: 69998

Câu hỏi số 8:

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

Câu hỏi: 69999

Câu hỏi số 9:

Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là:

Câu hỏi: 70000

Câu hỏi số 10:

Axit nào mạnh nhất trong các axit H2SO4, H3PO4, H2SiO3, H2CO3

Câu hỏi: 70001

Câu hỏi số 11:

Các nguyên tố nào sau đây có thể tạo thành cation (ion dương) đơn nguyên tử :

Câu hỏi: 70002

Câu hỏi số 12:

Cho biết các giá trị độ âm điện: Na: 0,9; Li 1,0; Mg: 1,2; Al: 1,5;  P: 2,1; S: 2,5; Br: 2,8 và N: 3,0. Các nguyên tử trong phân tử nào dưới đây liên kết với nhau bằng liên kết ion? 

Câu hỏi: 70003

Câu hỏi số 13:

Cho nguyên tố photpho có số hiệu nguyên t ử bằng 15. Hãy:

a) Viết cấu hình electron đầy đủ của photpho, xác định vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học( có giải thích).

b) Hãy nêu tính chất hóa học đặc trưng của photpho(tính kim loại – phi kim), viết công thức hợp chất với hiđro, công thức oxit cao nhất và công thức hiđroxit của photpho.

Câu hỏi: 70004

Câu hỏi số 14:

Xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tố trong các chất sau:

                                                 SO2, H2S, H2SO4, K2CO3.

Câu hỏi: 70005

Câu hỏi số 15:

Cho 0,1gam một kim loại A hóa trị II tác dụng hết với 112 gam nước thì thu được 56 ml khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B. Hãy:

a) Xác định kim loại A.

b) Tính nồng độ phầm trăm của chất tan có trong dung dịch B.

Câu hỏi: 70006