Câu hỏi số 1:

Tổ chức  sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

Câu hỏi: 71960

Câu hỏi số 2:

Các phân tử  ARN đều được  tổng hợp  từ (I) và sau đó  thực hiện chức  năng  ở (II). số ( I)  và  số (II)  lần lượt là :

Câu hỏi: 71961

Câu hỏi số 3:

Hệ thống các nhóm mô được sắp  xếp  để thực hiện một loại chức năng  thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo  thành hệ .......(Tìm từ đúng để điền  vào chố trống  của câu trên)  là:

Câu hỏi: 71962

Câu hỏi số 4:

Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

Câu hỏi: 71963

Câu hỏi số 5:

Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại  phân tử  hữu cơ là

Câu hỏi: 71964

Câu hỏi số 6:

Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là :

Câu hỏi: 71965

Câu hỏi số 7:

Điểm giống nhau giữa nấm nhầy với động vật nguyên sinh là:

Câu hỏi: 71966

Câu hỏi số 8:

Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?

Câu hỏi: 71967

Câu hỏi số 9:

Nước có vai trò  sau đây ?

Câu hỏi: 71968

Câu hỏi số 10:

Trong tế bào , nước phân bố  chủ yếu  ở thành phần  nào sau đây ?

Câu hỏi: 71969

Câu hỏi số 11:

Cơ thể người gồm các cấp tổ chức của hệ sống nào?

Câu hỏi: 71970

Câu hỏi số 12:

Trong cấu tạo tế bào , xenlulôzơ tập trung  ở :

Câu hỏi: 71971

Câu hỏi số 13:

Chất  nào  sau  đây  hoà tan được lipit?

Câu hỏi: 71972

Câu hỏi số 14:

Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

Câu hỏi: 71973

Câu hỏi số 15:

Nếu  so  với đường  cấu  tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN

Câu hỏi: 71974

Câu hỏi số 16:

Năng lượng trong hợp chất hữu cơ của tế bào ở dạng:

Câu hỏi: 71975

Câu hỏi số 17:

Loại liên kết hoá học  chủ yếu  giữa  các đơn  phân  trong phân  tử Prôtêin là :

Câu hỏi: 71976

Câu hỏi số 18:

Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi

Câu hỏi: 71977

Câu hỏi số 19:

Tính đa dạng của prôtêin được qui định  bởi

Câu hỏi: 71978

Câu hỏi số 20:

Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:

Câu hỏi: 71979

Câu hỏi số 21:

Cấu trúc  nào sau đây có chứa prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể ?

Câu hỏi: 71980

Câu hỏi số 22:

Đặc  điểm  chung của ADN và ARN là :

Câu hỏi: 71981

Câu hỏi số 23:

Phát biểu sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn là :

Câu hỏi: 71982

Câu hỏi số 24:

Các Nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện kiên kết hoá học nối giữa :

Câu hỏi: 71983

Câu hỏi số 25:

Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là :

Câu hỏi: 71984

Câu hỏi số 26:

Thành  phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn

Câu hỏi: 71985

Câu hỏi số 27:

Thành phần  hoá học c ủa  chất nhiễm sắc  trong nhân tế bào là :

Câu hỏi: 71986

Câu hỏi số 28:

Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là :

Câu hỏi: 71987

Câu hỏi số 29:

Một loại  bào quan  nằm ở gần  nhân , chỉ  có ở tế  bào  thực vật  và  tế bào động vật bậc thấp  là

Câu hỏi: 71988

Câu hỏi số 30:

Hai phân tử đường đơn  liên kết nhau tạo phân tử  đường đôi bằng loại  liên kết  nào sau đây ?

Câu hỏi: 71989

Câu hỏi số 31:

Bào quan  có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào  là

Câu hỏi: 71990

Câu hỏi số 32:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

Câu hỏi: 71991

Câu hỏi số 33:

Loại tế bào sau đây có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là

Câu hỏi: 71992

Câu hỏi số 34:

Khi nhiệt độ môi trường  tăng cao ,có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa :

Câu hỏi: 71993

Câu hỏi số 35:

Nội dung nào sau đây đúng khi nói  về thành phần hoá học chính của màng sinh chất ?

Câu hỏi: 71994

Câu hỏi số 36:

Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới  đây ?

Câu hỏi: 71995

Câu hỏi số 37:

Lipit là chất có đặc tính

Câu hỏi: 71996

Câu hỏi số 38:

Loại ba zơ  ni tơ nào  sau đây  chỉ có  trong ADN mà không có trong ARN ?

Câu hỏi: 71997

Câu hỏi số 39:

Tế bào  nào  trong các tế bào sau  đây  có  chứa  nhiều lưới nội chất trơn nhất?

Câu hỏi: 71998

Câu hỏi số 40:

Hãy cho biết thành phần nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

Câu hỏi: 71999