Câu hỏi số 1:

1. Hô hấp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát của hô hấp ?

2. Nêu vai trò ( ý nghĩa) thoát hơi nước qua lá ?

Câu hỏi: 69379

Câu hỏi số 2:

1. Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp ?

2. Vi sinh vật ở dạ cỏ có vai trò gì đối với động vật nhai lại?

Câu hỏi: 69380

Câu hỏi số 3:

1. Nêu vai trò của gan trong quá trình điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu?

2. Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không ? tại sao ?

Câu hỏi: 69381

Câu hỏi số 4:

1. Mô tả quá trình truyền tin qua xinap ?

2. Vận động nở hoa thuộc kiểu ứng động nào ? Nêu đặc điểm của kiểu ứng động đó ?

Câu hỏi: 69382

Câu hỏi số 5:

Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

1. Giải thích tại sao khi cơ thể bị mất máu thì huyết áp giảm?

2. Nêu đặc điểm bề mặt trao đổi khí ở động vật ?

Câu hỏi: 69383

Câu hỏi số 6:

Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

1. Tại sao trong cây xảy ra quá trình khử NO-3?

2. Hô hấp sáng là gì? Xảy ra ở nhóm thực vật nào và ở các bào quan nào ?

Câu hỏi: 69384