Câu hỏi số 1:

So sánh hệ TH hở và hệ TH kín về: Đại diện, đường đi của máu, cấu tạo hệ mạch, vận tốc máu, áp lực máu.

Câu hỏi: 74123

Câu hỏi số 2:

Trình bày chu kỳ hoạt động của tim.

Câu hỏi: 74124

Câu hỏi số 3:

Tại sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng oxi của nước khi đi qua mang?

Câu hỏi: 74125

Câu hỏi số 4:

Vận tốc máu là gì? Vận tốc máu thay đổi trong hệ mạch như thế nào?

Câu hỏi: 74126

Câu hỏi số 5:

Chú thích cho hình vẽ:

A...................

B..................

C..................

D.................

E..................

Câu hỏi: 74127