Câu hỏi số 1:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt n, p và e là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu hỏi: 69702

Câu hỏi số 2:

R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất, R chiếm 25,93% về khối lượng.

a .Xác định tên của R.

b.Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro. 

Câu hỏi: 69703

Câu hỏi số 3:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p5.

a.Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

b.Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo thành từ X và Y.

Câu hỏi: 69704

Câu hỏi số 4:

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a.Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

b.NH3 + O2 →  NO + H2O

Câu hỏi: 69705

Câu hỏi số 5:

Cho 2,7 g kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 135,84 ml dung dịch HCl (D=1,08 g/ml). Sau phản ứng, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a.Xác định tên kim loại R.

b.Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch D.

Câu hỏi: 69706