Câu hỏi số 1:

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4  \rightleftharpoons 3H+   +  PO43-. Khi thêm HCl vào dung dịch.

Câu hỏi: 69524

Câu hỏi số 2:

Câu nào không đúng khi nói về axit H 3PO4?

Câu hỏi: 69527

Câu hỏi số 3:

Phương trình nào sau đây C thể hiện tính khử:

Câu hỏi: 69531

Câu hỏi số 4:

Nhóm ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu hỏi: 69537

Câu hỏi số 5:

CHất nào sau đây không phải chất điện ly

Câu hỏi: 69540

Câu hỏi số 6:

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dd HCl tới dư vào dd có màu xanh trên thì:

Câu hỏi: 69541

Câu hỏi số 7:

Nhận định nào sau đây không đúng

Câu hỏi: 69542

Câu hỏi số 8:

Khi nhiệt phân , dãy muôí nitrat nào sau đây chỉ cho sản phẩm gồm kim loại, NO2 và O2 ?

Câu hỏi: 69543

Câu hỏi số 9:

Cho phương trình : Fe + 4HNO3 đặc nóng -> Fe(NO3)3 + NO +  2H2O. Số mol HNO3 bị khử và số mol HNO3  phản ứng là:

Câu hỏi: 69545

Câu hỏi số 10:

Công thức hoá học của supephotphat kép là

Câu hỏi: 69547

Câu hỏi số 11:

Hợp chất nào sau đây khi tác dụng với HNO3 không tạo ra khí:

Câu hỏi: 69548

Câu hỏi số 12:

Cacbon phản ứng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây:

Câu hỏi: 69550

Câu hỏi số 13:

Tự luận

Viết các pthh theo sơ đồ chuyển hóa sau:

           CO \dpi{80} \overset{1}{\rightarrow} CO\dpi{80} \overset{2}{\rightarrow} CaCO3 \dpi{80} \overset{3}{\rightarrow}  Ca(HCO3)\dpi{80} \overset{4}{\rightarrow}CaSO4.

Câu hỏi: 69562

Câu hỏi số 14:

Tính pH của dung dịch trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch NaOH 0,001M

b) Trén 20 ml dung dÞch HCl 0,1M và H2SO4 0,025M với 30 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.Tính pH của dung dịch thu được. 

Câu hỏi: 69573

Câu hỏi số 15:

Cho 200ml dd H3PO4 1,0M tác dụng với 200ml dd NaOH 2,25M . Tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng

Câu hỏi: 69577