Câu hỏi số 1:

Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?

Câu hỏi: 69406

Câu hỏi số 2:

Cho các chất sau: Na2CO3, Fe(OH)2, CuO, Al, Au, ZnCl2. Số chất tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng là:

Câu hỏi: 69408

Câu hỏi số 3:

Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa chất nào sau đây :

Câu hỏi: 69410

Câu hỏi số 4:

Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,275M với 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị pH của dung dịch sau phản ứng là:

Câu hỏi: 69412

Câu hỏi số 5:

Chọn những chất điện li mạnh trong số các chất sau:

a. NaOH          b. BaCl2         c. HNO3          d. Mg(OH)2            e. HCl                f. CH3COOH  

Câu hỏi: 69415

Câu hỏi số 6:

Chất nào sau đây ở trạng thái rắn, gọi ”là nước đá khô”:

Câu hỏi: 69417

Câu hỏi số 7:

Tự luận

 Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rừ điều kiện phản ứng nếu có): (2,5 đ)

a)  AgNO3 + FeCl3  \rightarrow

b)  Al(OH)3 + NaOH \rightarrow

c)  C + Al  \rightarrow 

d)  Mg + HNO3 \rightarrow            tỉ lệ mol N2O: NO2 = 1:2

 Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng a) và b)

Câu hỏi: 69419

Câu hỏi số 8:

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có):   (1,5 đ)   

NH4Cl, Ca(NO32, K2SO4, Na2CO3

Câu hỏi: 69423

Câu hỏi số 9:

Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HNO3 lõang vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

a)     Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. (1,5 đ)

b)     Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính giá trị của m. (1,0 đ)

c)     Trộn ½ lượng hỗn hợp X với bột lưu huỳnh vừa đủ rồi nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Z. Hòa tan hết Z vào dung dịch chứa lượng dư hỗn hợp NaNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được V lít khí NO duy nhất. Tính V. (0,5 đ)

(Cho biết: Mg =24 ; Fe=56 ; H=1 ; N=14, O=16, S=32) 

Câu hỏi: 69424