Câu hỏi số 1: Thông hiểu

Chất nào dưới đây vừa tác dụng được với HCl và vừa tác dụng với NaOH ?

Câu hỏi số 2:

Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit nitric đặc, nguội?

Câu hỏi: 69444

Câu hỏi số 3:

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng  trong dung dịch?

Câu hỏi: 69446

Câu hỏi số 4:

Cho phản ứng: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. Phương trình ion rút gọn của phản ứng đó là:

Câu hỏi: 69447

Câu hỏi số 5:

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

Câu hỏi: 69449

Câu hỏi số 6:

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Câu hỏi: 69450

Câu hỏi số 7:

Cho các chất: NaOH, CuSO4, Mg(OH)2, Zn(OH)2. Chất có tính chất lưỡng tính?

Câu hỏi: 69451

Câu hỏi số 8:

Chất điện li là:

Câu hỏi: 69452

Câu hỏi số 9:

Phương trình điện li Sai là:

Câu hỏi: 69453

Câu hỏi số 10:

Khi nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được những sản phẩm nào?

Câu hỏi: 69455

Câu hỏi số 11:

Trong phân tử HNO3, N có số oxi hóa là 

Câu hỏi: 69456

Câu hỏi số 12:

Magie photphua có công thức hoá học là

Câu hỏi: 69458

Câu hỏi số 13:

Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây?

Câu hỏi: 69460

Câu hỏi số 14:

Nguyên tử Nitơ có cấu hình electron 1s22s22p3. Trong bảng tuần hoàn Nitơ thuộc nhóm:   

Câu hỏi: 69462

Câu hỏi số 15:

Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu)?

Câu hỏi: 69463

Câu hỏi số 16:

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch ?

Câu hỏi: 69464

Câu hỏi số 17:

Công thức phân tử của muối Amoni cacbonat là?

Câu hỏi: 69465

Câu hỏi số 18:

Cho Cacbon vào HNO3 đặc, nung nóng có khí bay ra là

Câu hỏi: 69466

Câu hỏi số 19:

Dung dịch NH3 làm phenolphtalein chuyển màu

Câu hỏi: 69468

Câu hỏi số 20:

Muối nào sau thuộc muối trung hoà?

Câu hỏi: 69469

Câu hỏi số 21:

Tự luận

Viết PTHH dạng phân tử và dạng ion thu gọn của các phản ứng sau:

            a./ Ba(OH)2 + HNO3  → 

            b./ K2CO3 + CaCl2 → 

Câu hỏi: 69471

Câu hỏi số 22:

Cho 250 ml dung dịch HNO3 0,4M vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được dung dịch Z. Tính pH của dung dịch Z

Câu hỏi: 69473

Câu hỏi số 23:

Phần Riêng (cơ bản) 

Đốt cháy hoàn toàn 3,7g một hợp chất hữu cơ X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư. Kết quả, bình 1 tăng 2,7g; bình 2 tăng 6,6g. Biết rằng khi hóa hơi 3,7g X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

a./ Tìm công thức phân tử của X                   

b./ Tính thể tích khí O2 (đktc) đã phản ứng

 

Câu hỏi: 69474

Câu hỏi số 24:

Phần riêng (nâng cao)

Cho 8,85 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 1,12 lít khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc).

            a./ Tính thành phần % khối lượng của Zn và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

            b./ Cho dung dịch X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1,025M.

     Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

 

Cho H=1, C = 12, O = 16, N = 14, Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, Na = 23, K = 39.

Câu hỏi: 69477