Câu hỏi số 1:

 Viết PT dạng phân tử và ion thu gọn của các p/ứ sau:

a,  Ba(OH)2 + Na2SO4 \rightarrow                          

  b, NH3 + FeCl3 + H2O \rightarrow 

Câu hỏi: 69502

Câu hỏi số 2:

Hoàn thành chuỗi p/ứ sau( ghi rõ điều kiện xảy ra):

Câu hỏi: 69503

Câu hỏi số 3:

Xác định khối lượng muối thu được khi cho 3,36 lít khí CO2 ở đktc vào bính chứa 200ml dd Ca(OH)2 0,5M?

Câu hỏi: 69504

Câu hỏi số 4:

Đốt cháy hoàn toàn 5,2g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 1,8g, ở bình 2 thu được 15g kết tủa.

a, Xác định CTĐG nhất của A

b, Xác định CTPT của A biết khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Câu hỏi: 69506

Câu hỏi số 5:

Xác định pH của :

a, 50 ml dd H2SO4 0,01M

b, 50ml dd CH3COOH 0,02M có α = 20%

Câu hỏi: 69508

Câu hỏi số 6:

Để hòa tan 10,8 gam Al cần sử dụng 1000 ml dung dịch HNO3 x ( mol/l), ta thu được V lít hỗn hợp khí NO2 , NO ở đktcvà dung dịch A.

a, Xác định giá trị của x và V. Biết hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 = 19

b, Lấy dung dịch A đem cô cạn rồi sau đó nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn giảm bao nhiêu gam? 

Câu hỏi: 69512