Câu hỏi số 1:

(1,0 điểm) Viết phương trình phân tử và ion rút gọn:

 Fe2(SO4)3 +  NaOH \rightarrow         

Câu hỏi: 68294

Câu hỏi số 2:

(1,0 điểm) Dung dịch H2SO4 có CM=0,05M. Xác định pH của dung dịch trên và cho biết màu của phenolphtalein khi cho vào dung dịch? 

Câu hỏi: 68295

Câu hỏi số 3:

(1,0 điểm) Nêu 1 hoá chất duy nhất và hiện tượng xảy ra để phân biệt 4 dung dịch các chất riêng biệt dưới đây: (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2SO4

Câu hỏi: 68296

Câu hỏi số 4:

(1,0 điểm) Viết PTHH xảy ra khi cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 

Câu hỏi: 68298

Câu hỏi số 5:

(1,0 điểm) Sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối Pt(NO3)2.

Câu hỏi: 68299

Câu hỏi số 6:

(1,0 điểm) Cho dung dịch NaOH dư vào 60 ml dung dịch (NH­4)2SO4 0,5M rồi đun nhẹ. Tính thể tích khí (ở đktc) thu được.

Câu hỏi: 68300

Câu hỏi số 7:

(2,0 điểm) Khi hoà tan 40,0 g hh gồm Cu và CuO trong 2 lít dd HNO3 loãng thấy thoát ra 8,96 lít khí NO (đktc). Tính thành phần  % khối lượng  mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và tính nồng độ HNO3 đã phản ứng?

Câu hỏi: 68301

Câu hỏi số 8:

(1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Tính phần trăm khối lượng từng nguyên tố trong hợp chất A? 

Câu hỏi: 68303

Câu hỏi số 9:

(1,0 điểm) Tính thể tích dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 29,6% (D=1,25) cần dùng khi dẫn 1,12 lít khí CO2 (vừa đủ) qua bình đựng nước vôi trong thu được kết tủa.

Câu hỏi: 68305