Câu hỏi số 1:

Viết CTCT  đồng phân ankin có CTPT C5H8. Đọc tên thay thế.

Câu hỏi: 69582

Câu hỏi số 2:

Viết pthh các phản ứng sau đây dưới dạng CTCT

a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1 : 1 ) khi chiếu sáng (chỉ yêu cầu viết sản phẩm chính).

b) Etilen tác dụng với hiđro, đun nóng ( xúc tác Ni).

c) Trùng hợp buta-1,3-ddien theo kiểu 1,4.

d) Axetilen tác dụng với HCl (xúc tác HgCl2, tỉ lệ 1:1).

Câu hỏi: 69584

Câu hỏi số 3:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6gam 1 ankan X thu được 5,6 lit khí CO2 (đktc).

a) Tìm CTPT ankan X.

b) Viết các CTCT có thể có của X.

Cho C = 12 , H = 1, O = 16

Câu hỏi: 69591