Câu hỏi số 1:

Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X- số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu hỏi: 68044

Câu hỏi số 2:

R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng.

a.Xác định tên của R.

b.Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro. 

Câu hỏi: 68045

Câu hỏi số 3:

Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

b.Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo bởi hai nguyên tố X và Y

Câu hỏi: 68046

Câu hỏi số 4:

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a.Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O

b.NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O

Câu hỏi: 68047

Câu hỏi số 5:

Cho 10,2 gam oxit của kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch X.

a.Xác định công thức phân tử của oxit đã cho.

 b.Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X.

Câu hỏi: 68048