Câu hỏi số 1:

Ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X+, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu hỏi: 68025

Câu hỏi số 2:

R là nguyên tố nhóm A, oxit cao nhất của R là RO2. Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng.

Xác định tên của R. Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro.

Câu hỏi: 68026

Câu hỏi số 3:

Nguyên tố X thuộc chu kì 4 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 2 nhóm VIIA.

Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X, Y. Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo thành từ X và Y.

Câu hỏi: 68028

Câu hỏi số 4:

Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a.Zn  + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O

b.KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +  H2

Câu hỏi: 68029

Câu hỏi số 5:

Hòa tan 4,8 g kim loại R thuộc nhóm IIA bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl (D=1,08 g/ml). Sau phản ứng, thu được 200 g dung dịch X và 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a.Xác định tên kim loại R.

b.Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng.

Câu hỏi: 68030