Câu hỏi số 1:

Prôtêin  tham gia trong thành phần của Enzim có chức năng :

 

Câu hỏi: 72732

Câu hỏi số 2:

Quang hợp tạo chất hữu cơ ở cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây.

Câu hỏi: 72733

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của động vật

Câu hỏi: 72734

Câu hỏi số 4:

Yếu tố nào quy định sự đa dạng của Prôtêin:

Câu hỏi: 72735

Câu hỏi số 5:

Hoạt động nào dưới đây không phải chức năng của Lizôxôm:

Câu hỏi: 72736

Câu hỏi số 6:

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây.

Câu hỏi: 72737

Câu hỏi số 7:

Phân tử ADN có khối lượng phân tử là 2.160.000 đvC. Số chu kì xoắn của ADN là

Câu hỏi: 72738

Câu hỏi số 8:

Phân tử ADN có số chu kỳ xoắn là 180, số Nu loại T chiếm 20%. Số Nu loại X là:

Câu hỏi: 72739

Câu hỏi số 9:

Phân tử ADN có số Nu là 2400 và A chiếm 30% tổng số nucleotit. Số liên kết hydrô của phân tử ADN là

Câu hỏi: 72740

Câu hỏi số 10:

Đặc điểm của ARN khác với ADN về cấu trúc là:

Câu hỏi: 72741

Câu hỏi số 11:

Nhân tế bào có chức năng nào sau đây.

Câu hỏi: 72742

Câu hỏi số 12:

Phân tử ADN có chiều dài là 612nm. Tổng số Nu của ADN là:

Câu hỏi: 72743

Câu hỏi số 13:

Trong phân tử ADN, liên kết Hiđrô có tác dụng:

Câu hỏi: 72744

Câu hỏi số 14:

Phân tử ADN có tổng số liên kết photphođieste là 9598. Chiều dài của ADN là

Câu hỏi: 72745

Câu hỏi số 15:

Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là:

Câu hỏi: 72747

Câu hỏi số 16:

Phân tử ADN có Nu loại A = 960 chiếm 20% tổng số Nu của ADN. Khối lượng phân tử của ADN là

Câu hỏi: 72748

Câu hỏi số 17:

Các loại Nucleotit có trong phân tử ADN là

Câu hỏi: 72749

Câu hỏi số 18:

Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là:

Câu hỏi: 72750

Câu hỏi số 19:

Cụm từ  “Tế bào nhân sơ” dùng để chỉ:

Câu hỏi: 72751

Câu hỏi số 20:

Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

Câu hỏi: 72752

Câu hỏi số 21:

Cấu trúc không gian bậc 2 của Prôtêin được duy trì và ổn định nhờ:

Câu hỏi: 72753

Câu hỏi số 22:

Trong tế bào, trung thể có chức năng:

Câu hỏi: 72754

Câu hỏi số 23:

Đặc điểm chung trong cấu tạo ADN và ARN là

Câu hỏi: 72755

Câu hỏi số 24:

Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào và môi trường cả ở tế bào động vật và thực vật là chức năng của cấu trúc nào sau đây?

Câu hỏi: 72756

Câu hỏi số 25:

Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:

Câu hỏi: 72757

Câu hỏi số 26:

Khối lượng phân tử ADN là 1.080.000 đvC. Số liên kết photphođieste trong ADN là:

Câu hỏi: 72758

Câu hỏi số 27:

Cấu trúc nào sau đây có chứa Prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể?

Câu hỏi: 72759

Câu hỏi số 28:

Thế năng là

Câu hỏi: 72760

Câu hỏi số 29:

Đơn phân cấu tạo Prôtêin là gì?

Câu hỏi: 72761

Câu hỏi số 30:

Câu có nội dung đúng sau đây là

Câu hỏi: 72762