Câu hỏi số 1:

Các thành phần cấu tạo của một Nuclêôtit là :

Câu hỏi: 72906

Câu hỏi số 2:

Sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên trong chu trình Canvin là:

Câu hỏi: 72907

Câu hỏi số 3:

Trong hô hấp tế bào, năng lượng được tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn

Câu hỏi: 72908

Câu hỏi số 4:

Cấu trúc  không gian  bậc hai  của Prôtêin được  duy trì ổn định  nhờ:

Câu hỏi: 72909

Câu hỏi số 5:

Kết thúc giai đoạn đường phân của hô hấp tế bào, từ phân tử glucôzơ (6C) bị cắt mạch cacbon tạo ra sản phẩm 3C nào sau đây ?

Câu hỏi: 72910

Câu hỏi số 6:

Hoạt động nào sau đây diễn ra ở pha tối của quá trình quang hợp?

Câu hỏi: 72911

Câu hỏi số 7:

Enzim  có bản chất là:

Câu hỏi: 72912

Câu hỏi số 8:

Nhận định nào đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào

Câu hỏi: 72913

Câu hỏi số 9:

Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là:

Câu hỏi: 72914

Câu hỏi số 10:

Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A=1000 và chiếm 25% tổng số nuclêôtit của  ADN. Chiều dài của phân tử ADN là:

Câu hỏi: 72915

Câu hỏi số 11:

Giai đoạn đường phân trong quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở vị trí nào sau đây trong tế bào nhân thực ?

Câu hỏi: 72916

Câu hỏi số 12:

Ở tế bào động vật, trên màng sinh chất có nhiều phân tử côlestêrôn có tác dụng

Câu hỏi: 72917

Câu hỏi số 13:

Một phân tử ADN có chiều dài là 14280 A0. Trên một mạch của phân tử ADN có A = 20 %,   T = 40%. Số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN là

Câu hỏi: 72918

Câu hỏi số 14:

Hậu quả gì sẽ xảy ra khi bón phân hóa học với nồng độ đậm đặc cho cây trồng?

Câu hỏi: 72919

Câu hỏi số 15:

Một phân tử ADN có tổng số nuclêôtit là 5600. Số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của phân tử ADN là:

Câu hỏi: 72920

Câu hỏi số 16:

Nồng độ Ca2+ trong tế bào lông hút là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào ?

Câu hỏi: 72921

Câu hỏi số 17:

Phân tử ADN có số liên kết phôtphođieste là 9998. Số chu kì xoắn của phân tử ADN trên là:

Câu hỏi: 72922

Câu hỏi số 18:

Điểm giống nhau về chức năng giữa ti thể và lục lạp là:

Câu hỏi: 72923

Câu hỏi số 19:

Khi môi  trường có  nhiệt độ thấp  hơn nhiệt  độ  tối ưu của Enzim, nhận định nào  sau đây  đúng ?

Câu hỏi: 72924

Câu hỏi số 20:

Loại Prôtêin có chức năng  điều hoà  các quá trình  trao đổi chất trong tế bào và cơ thể là:

Câu hỏi: 72925

Câu hỏi số 21:

Đặc  điểm  chung về cấu trúc của ADN và ARN là :

Câu hỏi: 72926

Câu hỏi số 22:

Giai đoạn chuỗi chuyền electron hô hấp trong quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở vị trí nào trong tế bào nhân sơ ?

Câu hỏi: 72927

Câu hỏi số 23:

Tính đa dạng của axit nuclêic được qui định bởi

Câu hỏi: 72928

Câu hỏi số 24:

Sản phẩm nào của pha sáng trong quang hợp ở thực vật được sử dụng làm nguyên liệu cho pha tối?

Câu hỏi: 72929

Câu hỏi số 25:

Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất?

Câu hỏi: 73016

Câu hỏi số 26:

ATP được cấu tạo từ các thành phần nào ?

Câu hỏi: 73017

Câu hỏi số 27:

Chức năng của ARN  thông tin là :

Câu hỏi: 73018

Câu hỏi số 28:

Trong quang hợp oxy được tạo ra từ quá trình nào?

Câu hỏi: 73019

Câu hỏi số 29:

Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

Câu hỏi: 73020

Câu hỏi số 30:

Đặc điểm nào sau đây giống nhau giữa quang hợp và hô hấp tế bào thực vật

Câu hỏi: 73021