Câu hỏi số 1:

Cho 1 đoạn AND có số nucleotit lại A là 500, loại G là 300. Trả lời câu hỏi 1,2,3:Tổng số nucleotit của ADN là:

 

Câu hỏi: 72691

Câu hỏi số 2:

Chiều dài của AND là:

Câu hỏi: 72692

Câu hỏi số 3:

Số liên kết hidro là:

Câu hỏi: 72693

Câu hỏi số 4:

Lục lạp có ở giới sinh vật nào?

Câu hỏi: 72694

Câu hỏi số 5:

Ti thể cung cấp năng lượng dưới dạng:

Câu hỏi: 72695

Câu hỏi số 6:

Ngâm rau xà lách vào dung dịch nước. Nước là môi trường gì?

Câu hỏi: 72696

Câu hỏi số 7:

Vì sao nhân ở tế bào nhân sơ lại gọi là vùng nhân?

Câu hỏi: 72697

Câu hỏi số 8:

Chức năng trao đổi chất và bảo vệ cơ thể là của bào quan nào ?

Câu hỏi: 72698

Câu hỏi số 9:

Khí CO2 và O2 được vận chuyển qua màng sinh chất qua phương thức vận chuyển nào sau đây?

Câu hỏi: 72699

Câu hỏi số 10:

Enzim có bản chất là

Câu hỏi: 72700

Câu hỏi số 11:

Phân tử glucôzơ, fructôzơ có ở trong đường quả. Vậy chúng tồn tại ở dạng năng lượng nào?

Câu hỏi: 72701

Câu hỏi số 12:

Mỗi enzim xúc tác ở nhiệt độ tối ưu. Nhiệt độ tối ưu là

Câu hỏi: 72702

Câu hỏi số 13:

Vùng nhân của tế bào nhân sơ có đặc điểm gì ?

Câu hỏi: 72703

Câu hỏi số 14:

Đặc điểm các chất vận chuyển qua kênh prôtêin xuyên màng?

Câu hỏi: 72704

Câu hỏi số 15:

Thành phần của nhân tế bào là

Câu hỏi: 72705

Câu hỏi số 16:

Một gen có hiệu số loại A với một loại nu khác là 20%. Hỏi tỷ lệ từng loại nu là bao nhiêu?

Câu hỏi: 72706

Câu hỏi số 17:

Cải làm dưa có hiện tượng bị quắt lại khi bỏ vào dung dịch nước muối. Đây là hiện tượng gì?

Câu hỏi: 72707

Câu hỏi số 18:

Vì sao gọi là tế bào nhân thực?

Câu hỏi: 72708

Câu hỏi số 19:

Năng lượng tồn tại chủ yếu trong tế bào là:

Câu hỏi: 72709

Câu hỏi số 20:

Vai trò của enzim là

Câu hỏi: 72710

Câu hỏi số 21:

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình:

Câu hỏi: 72711

Câu hỏi số 22:

Lưới nội chất hạt có đặc điểm là

Câu hỏi: 72712

Câu hỏi số 23:

Vị trí tế bào chất của tế bào nhân sơ là

Câu hỏi: 72714

Câu hỏi số 24:

Hiện tượng pha cà phê với nước sôi mau tan hơn so với nước ấm, là do yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán của cà phê qua màng?

Câu hỏi: 72715

Câu hỏi số 25:

Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là

Câu hỏi: 72717

Câu hỏi số 26:

Cho biết hoạt động nào sau đây không cần tiêu tốn năng lượng?

Câu hỏi: 72719

Câu hỏi số 27:

Tế bào  nào  trong các tế bào sau  đây có chứa  nhiều ti thể  nhất ?

Câu hỏi: 72721

Câu hỏi số 28:

Chất hoạt hóa enzim là

Câu hỏi: 72722