Câu hỏi số 1:

 Tính trạng nào sau đây ở gà có mức phản ứng hẹp nhất?

Câu hỏi: 70754

Câu hỏi số 2:

Hiện tượng  di truyền theo dòng mẹ  liên quan với trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi: 70756

Câu hỏi số 3:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập, các tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbCCDd giảm phân sẽ tạo ra số loại giao tử là:

Câu hỏi: 70758

Câu hỏi số 4:

Cho sơ đồ mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST: ABCDEFGH  → AEFBCDGH

(các chữ cái biểu thị các gen trên NST). Đó là dạng đột biến:

Câu hỏi: 70759

Câu hỏi số 5:

Cho lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F2 gồm 600 cây với 4 loại kiểu hình khác trong đó có 96 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau. Tần số hoán vị gen là:

Câu hỏi: 70763

Câu hỏi số 6:

Quan hệ nào dưới đây là không đúng?

Câu hỏi: 70766

Câu hỏi số 7:

Thể đột biến là:

Câu hỏi: 70768

Câu hỏi số 8:

Tần số đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu hỏi: 70769

Câu hỏi số 9:

Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

Câu hỏi: 70770

Câu hỏi số 10:

Thể dị bội là:

Câu hỏi: 70772

Câu hỏi số 11:

Ở chim và bướm, nhiễm sắc thể xác định giới tính là

Câu hỏi: 70773

Câu hỏi số 12:

Trong mối quan hệ giữa giống- kỹ thuật canh tác- năng suất cây trồng thì

Câu hỏi: 70775

Câu hỏi số 13:

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Có thể tạo ra cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa bằng cách:

Câu hỏi: 70777

Câu hỏi số 14:

Hình dạng quả của bí ngô được quy định bởi 2 cặp gen không alen: kiểu gen D - F-  cho quả dẹt, kiểu gen ddff cho quả dài, còn lại cho quả tròn. Nếu cơ thể DdFf tự thụ phấn sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời sau là:

Câu hỏi: 70779

Câu hỏi số 15:

Gen di truyền theo quy luật di truyền chéo nằm trên loại NST nào sau đây?

Câu hỏi: 70781

Câu hỏi số 16:

 Với phép lai giữa các kiểu gen AaBbDd và aaBbDD, xác suất thu được kiểu gen AaBbDd là bao nhiêu?

Câu hỏi: 70786

Câu hỏi số 17:

 Quá trình xoắn nhiều bậc của NST ở sinh vật nhân thực theo thứ tự nào sau đây?

Câu hỏi: 70787

Câu hỏi số 18:

 Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể 21 sẽ gây nên bệnh gì?

Câu hỏi: 70794

Câu hỏi số 19:

 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến

Câu hỏi: 70796

Câu hỏi số 20:

 Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể của tế bào không phân li tạo giao tử 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Câu hỏi: 70798

Câu hỏi số 21:

Cơ sở tế bào học của định luật phân li là

Câu hỏi: 70801

Câu hỏi số 22:

Cây lai xa giữa cải củ (2nR = 18) với cải bắp (2nB = 18) hữu thụ được gọi là

Câu hỏi: 70802

Câu hỏi số 23:

Tính thoái hóa của mã di truyền thể hiện ở điểm:

Câu hỏi: 70959

Câu hỏi số 24:

Gen đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm 1 liên kết hiđrô so với gen ban đầu. Đây là dạng đột biến

Câu hỏi: 70961

Câu hỏi số 25:

Quá trình giải mã kết thúc khi

Câu hỏi: 70962

Câu hỏi số 26:

Đối với Operon Lac ở E. coli thì lactôzơ đóng vai trò

 

Câu hỏi: 70963

Câu hỏi số 27:

Trong quá trình nhân đôi ADN mạch đơn mới được tổng hợp liên tục từ mạch khuôn nào?

Câu hỏi: 70964

Câu hỏi số 28:

 Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là:

Câu hỏi: 70965

Câu hỏi số 29:

Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen   đã xảy ra hoán vị với tần số 17%. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là:

Câu hỏi: 70966

Câu hỏi số 30:

 Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AaBbDd sẽ cho ra thế hệ sau có

Câu hỏi: 70967

Câu hỏi số 31:

 Một gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

Câu hỏi: 70968

Câu hỏi số 32:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hóa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là:

Câu hỏi: 70969

Câu hỏi số 33:

Dành cho ban cơ bản:  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

Câu hỏi: 70970

Câu hỏi số 34:

Dành cho ban cơ bản: Trong quá trình phiên mã, ARN pôlimêraza sẽ liên kết với vùng nào để làm gen tháo xoắn ?

Câu hỏi: 70971

Câu hỏi số 35:

Dành cho ban cơ bản: Một phân tử mARN có chiều dài 5100 Å, phân tử này mang thông tin mã hoá cho:

Câu hỏi: 70972

Câu hỏi số 36:

Dành cho ban cơ bản:  Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

Câu hỏi: 70973

Câu hỏi số 37:

Dành cho ban cơ bản: Màu da của người do ít nhất 3 gen (A, B, C) quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Hai người có kiểu gen dị hợp cả 3 cặp gen (AaBbCc) kết hôn với nhau, thì xác suất để họ sinh được người con có màu da trắng nhất (aabbcc) là

Câu hỏi: 70974

Câu hỏi số 38:

Dành cho ban cơ bản: Để nhận biết trứng tằm nào nở ra tằm đực, cái người ta dựa vào gen

Câu hỏi: 70975

Câu hỏi số 39:

Dành cho ban cơ bản: Ở giống thỏ Himalaya, nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?

Câu hỏi: 70976

Câu hỏi số 40:

Dành cho ban cơ bản: Màu sắc hoa cẩm tú cầu thay đổi từ tím đến đỏ phụ thuộc

Câu hỏi: 70977

Câu hỏi số 41:

Dành cho ban nâng cao:  Đặc điểm cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối trong thiên nhiên như thế nào?

Câu hỏi: 70978

Câu hỏi số 42:

Dành cho ban nâng cao: Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi- Vanbec là gì khi biết quần thể ở trạng thái cân bằng?

Câu hỏi: 70979

Câu hỏi số 43:

Dành cho ban nâng cao: Ngô là cây giao phấn, khi cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ biến đổi theo hướng

Câu hỏi: 70980

Câu hỏi số 44:

Dành cho ban nâng cao: Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu hỏi: 70981

Câu hỏi số 45:

Dành cho ban nâng cao: Để tạo giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được người ta dùng công nghệ tế bào nào?

Câu hỏi: 70982

Câu hỏi số 46:

Dành cho ban nâng cao: Trong kỹ thuật di truyền, đối tượng thường được sử dụng làm “ nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là:

Câu hỏi: 70983

Câu hỏi số 47:

Dành cho ban nâng cao: Để tạo dòng thuần ổn định trong chọn giống cây trồng, phương pháp hiệu quả nhất là:

Câu hỏi: 70984

Câu hỏi số 48:

Dành cho ban nâng cao: Đối với một bệnh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST thường, nếu một trong hai bố mẹ bình thường, người kia mắc bệnh thì tỉ lệ con của họ mắc bệnh sẽ là:

Câu hỏi: 70985