Câu hỏi số 1:

Điều nào sau đây không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen?

Câu hỏi: 70103

Câu hỏi số 2:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều

Câu hỏi: 70104

Câu hỏi số 3:

Tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có

Câu hỏi: 70105

Câu hỏi số 4:

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

Câu hỏi: 70106

Câu hỏi số 5:

Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

Câu hỏi số 6:

Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu của họ là

Câu hỏi: 70108

Câu hỏi số 7:

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

Câu hỏi: 70109

Câu hỏi số 8:

Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là kĩ thuật

Câu hỏi: 70110

Câu hỏi số 9:

Vùng điều hoà là vùng

Câu hỏi: 70111

Câu hỏi số 10:

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai AAaa × Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là:

Câu hỏi: 70112

Câu hỏi số 11:

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

Câu hỏi: 70113

Câu hỏi số 12:

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?

Câu hỏi: 70114

Câu hỏi số 13:

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

Câu hỏi: 70115

Câu hỏi số 14:

Ở cà chua 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 22 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là

Câu hỏi: 70116

Câu hỏi số 15:

Các gen trên nhiễm sắc thể X ở đoạn không tương đồng đối với nhiễm sắc thể Y có sự di truyền

 

Câu hỏi: 70117

Câu hỏi số 16:

Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

Câu hỏi: 70118

Câu hỏi số 17:

Đột biến gen là

Câu hỏi: 70119

Câu hỏi số 18:

Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A , a trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A , a (p, q 0 ; p + q = 1). Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng:

Câu hỏi: 70120

Câu hỏi số 19:

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Câu hỏi: 70121

Câu hỏi số 20:

Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là

Câu hỏi: 70122

Câu hỏi số 21:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

Câu hỏi: 70123

Câu hỏi số 22:

Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin (histon) là

Câu hỏi: 70125

Câu hỏi số 23:

Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: 70126

Câu hỏi số 24:

Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có kiểu gen là

Câu hỏi: 70127

Câu hỏi số 25:

Thí dụ nào sau đây là thường biến ?

Câu hỏi: 70128

Câu hỏi số 26:

Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình có bố mẹ đều bình thường nhưng con trai họ bị bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen nào sau đây?

Câu hỏi: 70129

Câu hỏi số 27:

Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

Câu hỏi: 70130

Câu hỏi số 28:

Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của liên kết gen hoàn toàn?

Câu hỏi: 70131

Câu hỏi số 29:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của hoán vị gen ?

Câu hỏi: 70132

Câu hỏi số 30:

Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen?

Câu hỏi: 70133

Câu hỏi số 31:

Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả sử gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

Câu hỏi: 70134

Câu hỏi số 32:

 Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: 70135

Câu hỏi số 33:

Chương trình cơ bản: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 70136

Câu hỏi số 34:

Chương trình cơ bản: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn

Câu hỏi: 70137

Câu hỏi số 35:

Chương trình cơ bản: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra từ quá trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng

Câu hỏi: 70138

Câu hỏi số 36:

Chương trình cơ bản: Ở ngô, 3 cặp gen không alen ( Aa, Bb, Dd) nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương tác cộng gộp cùng quy định tính trạng chiều cao cây. Sự có mặt của mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5cm. Cho biết cây thấp nhất có chiều cao 130cm. Kiểu gen của cây cao 140 cm là

Câu hỏi: 70139

Câu hỏi số 37:

Chương trình cơ bản: Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: 70140

Câu hỏi số 38:

Chương trình cơ bản : Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên?

Câu hỏi: 70141

Câu hỏi số 39:

Chương trình cơ bản: Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

(3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng.

(4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp

Câu hỏi: 70142

Câu hỏi số 40:

 Chương trình cơ bản: Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm

Câu hỏi: 70143

Câu hỏi số 41:

Chương trình nâng cao: Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng:

Câu hỏi: 70144

Câu hỏi số 42:

Chương trình nâng cao: Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d . Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Câu hỏi: 70145

Câu hỏi số 43:

Chương trình nâng cao: Tiến hành đa bội hóa tế bào sinh dưỡng của một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n). Theo lí thuyết, có thể thu được loại tế bào chứa bộ nhiễm sắc thể là

Câu hỏi: 70146

Câu hỏi số 44:

Chương trình nâng cao: Ở ruồi giấm, gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng?

Câu hỏi: 70147

Câu hỏi số 45:

Chương trình nâng cao: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ

Câu hỏi: 70148

Câu hỏi số 46:

Chương trình nâng cao: Giống cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã được làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống

Câu hỏi: 70149

Câu hỏi số 47:

Chương trình nâng cao: Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được F1. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có kiểu gen là

Câu hỏi: 70150

Câu hỏi số 48:

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd × AaBbDd.               (2) AaBBDd × AaBBDd.

(3) AABBDd × AAbbDd.                         (4) AaBBDd × AaBbDD.

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là

Câu hỏi: 70151